Curs de Vigilant Municipal
L'Escola de Policia de Catalunya realitzarà entre el 2 i el 25 de maig del 2016 el Curs de Vigilant Municipal. Aquest curs està destinat a personal de les corporacions locals que duguin a terme funcions de protecció i seguretat com a vigilants, guàrdies, agents o algutzirs, d'acord amb el que preveuen els articles 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya. A més, té la finalitat de capacitar l'alumnat en els coneixements jurídics i en les habilitats tècniques necessàries per dur a terme les funcions de policia que la llei atribueix a la categoria de vigilant municipal.
 
Aquest curs estarà composat per quatre mòduls: el primer basat en el sistema de seguretat pública, el segon en l'atenció i assitència sanitària, el tercer en la protecció i la seguretat i el quart i l'últim en la policia administrativa i de trànsit. Tots ells es realitzaran en un període de 100 hores, amb un horari de 8h a 19h. El curs disposa de 30 plaçes i es realitzarà a l'Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Tanmateix, l'inci i presentació del mateix es duran a terme el dilluns 2 de maig a les 9 h, a l'aula H210 (edifici H de l'Institut).
  • Per inscriure alumnes al curs, de 600€, els ajuntaments respectius:
    • han d'emplenar un full de sol·licitud d’inscripció —model de sol·licitud individual o model de sol·licitud col·lectiva (més d’un alumne/a)—;
    • els formularis de sol·licitud es troben a l'apartat de Serveis > Formularis > Inscripció a activitats formatives d'aquest web;
    • un cop emplenada degudament, s’ha d’enviar la sol·licitud original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat;
Cal remarcar que no es considerarà vàlida cap inscripció que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats. A més, l’Institut haurà de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.

Web al que fer la inscripció: 
http://ispc.gencat.cat/ca/2_formacio/01_escola_policia_catalunya/1_basica/2010_10_113_00005_curs_de_vigilant_municipal/