Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM 2016
Aquests ajuts per els ens locals tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de la economia circular, d'acord amb els projectes següents:
  1. Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM.
  2. Projectes de millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i projectes d'autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM.
  3. Diagnosis de la recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva.
Aquests projectes pretenen elaborar una diagnosi amb descripció de la situació actual del municipi en la recollida, la gestió i el tractament dels residus, diferenciant l'àmbit de la ciutadania i l'àmbit dels grans productors, principals dificultats del servei de recollida selectiva i així com un pla d'actuacions per assolir els nivells quantitatius i qualitatius desitjables.
 
Per a més informació
 
Organismes responsables:
  • Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya
  • Agència de residus de Catalunya