El CEO fa públics els resultats de la 2ª onada del Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2016
Els departaments i organismes de la Generalitat tenen, de forma puntual, la necessitat de preguntar a l’opinió pública aspectes concrets de la seva gestió o sondejar futures accions de millora. Així, l’objectiu d’aquest estudi és el de permetre’ls-hi realitzar unes preguntes a cadascun sobre temes de gestió lligats a l’acció de Govern, adreçar-les a una mostra representativa de la població i obtenir resultats en un espai curt de temps.
 
Per a la realització d’aquesta enquesta es van dur a terme 1.200 entrevistes presencials en el àmbit geogràfic de Catalunya, adreçada a població de 18 anys i més resident a Catalunya. L’afixació és proporcional.
 
El procediment de mostreig és estratificat per província i dimensió del municipi, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) de forma proporcional i de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat. Per al càlcul de quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2014.
 
El treball de camp es va realitzar entre els dies 2 i 23 de juny de 2016, i va ser fet per l’Instituto Apolda.
 
El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±2,83%, per a un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).
 
Com que només va ser entrevistada una mostra de la població, tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències són estadísticament significatives. Per exemple, en una qüestió on el 50% (que és l’escenari més advers en allò relatiu al marge d’error) dóna una determinada resposta, amb una mostra de 1.200, és el 95,5% cert que el valor “veritable” caurà dins del rang de 2,83% del resultat de la mostra.
 
Atès que les submostres procedents dels encreuaments estaran subjectes a un marge d’error més gran, les conclusions que es puguin treure dels encreuaments que tinguin una submostra molt petita (un nombre de respostes molt baix) han de ser tractades amb precaució.
 
Podeu consultar l’estudi complet al web del CEO clicant al següent enllaç www.ceo.gencat.cat