Publicada la Llei de pressupostos de la Generalitat i la Llei d'acompanyament
El DOGC número 7340, de 30 de març de 2017, va publicar la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
 
La Llei de pressupostos, entre d'altres qüestions, regula en el seu títol VI. la participació dels ens locals en els ingressos de l'estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
 
En aquest sentit, per l’any 2017, la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d'un màxim de 124.618.110,46 euros, amb la distribució següent: a) 86.090.385,27 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0003/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments», s'han de distribuir entre els municipis; b) 38.165.521,86 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0002/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals», s'han de distribuir entre les comarques; i ,c) 362.203,33 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0004/711, «Fons de cooperació local de Catalunya.

Entitats municipals descentralitzades», s'han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades. D’altra banda, el reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat s'ha de fer, en funció de les disponibilitats pressupostàries, amb l'ordre de prioritat següent: a) Consells comarcals; b) Municipis que tenen entre 1 i 1.000 habitants; c) Municipis que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants; d) Municipis que tenen entre 5.001 i 20.000 habitants; e) Municipis que tenen entre 20.001 i 50.000 habitants; i, f) Municipis que tenen més de 50.000 habitants. Tenint present també que el Fons de cooperació local de Catalunya de l'any 2017 i d'anualitats anteriors no genera interessos de demora.
 
 • Amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, «A corporacions locals», es poden atribuir fons per un import conjunt màxim de 4.500.000 euros als ajuntaments que compleixin els requisits que determina el Decret 69/2008, de l'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. El lliurament de les compensacions econòmiques resta condicionat al compliment, per part dels ens beneficiaris, de l'obligació legal de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquestes trameses s'han de referir a l'anualitat del 2015.
 
També són d’interès les disposicions següents:
 
 • Disposició addicional 31. Cartera de serveis socials que estableix la pròrroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de l'11 d'octubre fins al 31 de desembre de 2017. 
 • Disposició addicional 32. Indicador de renda de suficiència: per a l'exercici del 2017, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. 
 • Disposició addicional 44. Inversions en matèria d'ensenyament: el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a complir els compromisos adquirits i el calendari establert que fixen les mocions i les propostes de resolució aprovades en seu parlamentària durant l'onzena legislatura en matèria educativa.
 • Disposició addicional 48. Beques i ajuts. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots els sol·licitants de beques de menjador que compleixin els barems per a l'atorgament d'ajuts (que assegurin l'accés a beques als infants i adolescents de famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa, calculat anualment per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
 • Disposició addicional 49. Escoles bressol i educació infantil: el Govern ha de recuperar la corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any.
 • Disposició addicional 51. Escola inclusiva: el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a desplegar el decret pendent d'escola inclusiva, i acompanyar-lo pressupostàriament.
 • Disposició addicional 59. Principis d'actuació, organització i gestió del sistema sanitari, i inversions en matèria de salut. 
 • Disposició addicional 63. Avaluació dels consells de participació. 
 • Disposició addicional 71. Nombre d'efectius i recursos (en matèria de policies.
 • Disposició addicional 74. Formació en seguretat.
 • Disposició addicional 75. Cooperació policial. 
 • Disposició addicional 77. Emergències i protecció civil. 
 • Disposició addicional 97. Ajuts econòmics als ens locals. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d'incrementar el Fons de cooperació local fins al mateix nivell que en els pressupostos per al 2010; ha d'incrementar la dotació pressupostària del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC); ha d'habilitar la partida necessària per a fer efectius els pagaments pendents de les subvencions que es van atorgar als ajuntaments a partir de la convocatòria derivada de les disposicions de la Llei de barris dels anys anteriors; ha de garantir la inversió necessària per a executar i abonar els plans d'intervenció integrals als barris beneficiaris en les convocatòries de la Llei de barris, i de 100.000.000 d'euros per a una nova convocatòria durant el 2017; i ha d'incorporar els recursos necessaris per a abonar als ajuntaments i a la resta d'administracions locals tot el deute pendent que la Generalitat té amb aquestes institucions.
 • Disposició addicional 98. Consell General d'Aran. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les partides pressupostàries necessàries per al desplegament efectiu de les competències del Consell General d'Aran.
 
· Annex 2. Cartera de serveis socials
 
La llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada al DOGC, és a dir, el 31 de març de 2017.
 
Llei d'acompanyament
 
Aquesta llei conté un conjunt de mesures, unes de caràcter purament executiu i altres de caràcter normatiu, referides a diferents àrees d'activitat que, amb vocació de permanència en el temps, contribueixen a la consecució de determinats objectius d'orientació pluriennal perseguits per la Generalitat mitjançant l'execució pressupostària. Les raons que expliquen que l'extensió de la llei superi la del projecte de llei presentat per a l'exercici del 2016 són, fonamentalment, dues. La primera, és que la manca de tramitació d'aquell projecte de llei va impedir d'aprovar un seguit de mesures que ara s'han inclòs en el text present, en tant que encara es consideren necessàries per a complir els objectius dels pressupostos per al 2017. La segona és la conveniència de recopilar un seguit de mesures que permetin donar resposta a les noves necessitats provocades per la variable realitat econòmica i social i adequar el corpus normatiu a la política econòmica i financera del Govern. En són un exemple clar les mesures tributàries de creació i regulació de noves figures impositives, que constitueixen el contingut principal de la llei.
 
De la norma cal destacar els aspectes següents:
 
 • El títol I, dedicat als tributs propis, el capítol I conté les modificacions efectuades amb relació al cànon sobre la disposició del rebuig dels residus, gestionat per l'Agència de Residus de Catalunya, en què hi destaca la supressió dels tipus de gravamen incrementats per als ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, l'establiment d'una entrada en vigor progressiva entre 2017 i 2020 de tipus únics per als residus municipals destinats a dipòsit i a incineració i la reducció del tipus impositiu del cànon sobre la deposició dels residus de la construcció.
 • El títol II de la part primera és el dedicat a les taxes i els preus públics: actualitza quotes, modifica alguns supòsits d'exempció, afegeix nous fets imposables en taxes ja existents, crea algunes noves taxes, principalment en matèria mediambiental, i en suprimeix d'altres, per canvis en la prestació dels serveis.
 • El títol III, que regula els tributs cedits i conté cinc capítols.
 
La Part II, que es divideix en tres títols: El títol I inclou la modificació del text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat. El títol II introdueix modificacions en el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat. El títol III d'aquesta part segona té per objecte la normativa de contractació pública. Estableix mesures per a la prevenció del frau, emmarcades dins el pacte social contra la corrupció i per la regeneració democràtica, mitjançant la promoció de la concurrència, el foment de la publicitat dels contractes públics i la promoció de la inclusió de clàusules i principis ètics i de responsabilitat social en els plecs de prestació de serveis públics i de compra pública.
 
La Part III, aplega diverses mesures en l'àmbit del sector públic, agrupades en tres títols: El títol I modifica diverses normes en matèria de funció pública, com la Llei de la funció pública, la Llei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei de l'Institut Català de la Salut, la Llei d'universitats, la Llei de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya o l'Estatut de la funció interventora. El títol II modifica normativa en matèria d'òrgans reguladors o consultius. El títol III integra diverses modificacions normatives orientades a la reestructuració i la racionalització del sector públic.
 
La part IV engloba un ampli conjunt de mesures administratives de caràcter sectorial, i també mesures administratives de simplificació del règim d'intervenció de les activitats econòmiques.
 
Finalment, cal destacar que la llei, en compliment del Pla de simplificació i racionalització normativa 2016-2017, incorpora un annex que enumera les normes i els preceptes que resten expressament derogats per la disposició derogatòria segona, amb la finalitat de determinar de forma certa que ja no són vigents. Es tracta d'un seguit de preceptes i normes que ja havien estat derogats d'una manera tàcita, sia per la pèrdua d'objecte, sia pel transcurs del temps, sia per l'aprovació de normes posteriors que els han desplaçat en l'aplicació, però que no havien estat objecte de derogació expressa, tal com ho exigeix l'apartat 2 de l'article 111-10 del Codi civil de Catalunya (afegit per la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya).