Informació sobre la sentència del Constitucional relativa al no pagament de la plusvàlua municipal si l'immoble no té guanys
El Tribunal Constitucional sentencia que només caldrà que el contribuent aboni el tribut quan hi hagi increment del valor dels terrenys, però no aclareix quin és el procediment perquè es pugui demostrar que no hi va haver plusvàlua en l'operació 
 
La nul·litat de l’article 107.1 a) provoca que quan hi hagi inexistència d’increment de valor, en principi no cabria l’aplicació del tribut, si bé el tribunal diu que correspon al legislador determinar la forma d’acreditar aquesta inexistència.
 
Des de la Federació de Municipis de Catalunya hem elaborat una nota explicativa, que us adjuntem a continuació.
 
En el mateix ordre de coses, us recordem que el passat 14 de març ja us vàrem trametre una moció, consensuada per les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i ACM, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalitat d'alguns articles de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de Guipúscoa i que podria pronunciar-se en el mateix sentit sobre el Text refós de la Llei d'hisendes locals (TRLHL) que regula el pressupost sobre la plusvàlua.
 
Entre d'altres, a la moció demanem una modificació del TRLHL i una partida específica en la Llei de pressupostos generals de 2017 per compensar els ajuntaments, que podrien haver de tornar quantitats ja liquidades. (us adjuntem l'enllaç de la moció).
 
D'altra banda, el Constitucional deixa a mans del legislador els canvis normatius que han de posar-se en marxa ara per procedir a la devolució de le quantitats cobrades indegudament.Els ajuntaments a l'Estat espanyol van recaptar un total de 2.625 milions d'euros al 2015 (últim any tancat disponible) per plusvàlua, una partida que ara es veurà disminuïda després d'aquesta sentència. Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) estan treballant en una solució per adequar la llei a les sentències del Constitucional. La FEMP està elaborant diversos informes tècnics que portarà a la Junta de Govern que té previst celebrar el proper dimarts 30 de maig.