Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants
Adreçada a electes locals, responsables en matèria de personal dels ens locals, representats dels empleats públics, agents socials i empleats públics, ahir dilluns 29 de maig va tenir lloc a Girona una sessió informativa per presentar els continguts de l'Acord i el procediment necessari per adherir-s'hi. 
 
A Catalunya hi ha 948 ajuntaments, dels quals el 80% tenen una població inferior als 5.000 habitants. I d’aquest conjunt d’ajuntaments entre un 60 i 70% no disposen d’un instrument de regulació de les condicions de treball dels seus empleats públics, això suposa que sovint les condicions de treball es regeixin per convenis col·lectius del sector privat, que disposen de regulacions adaptades a les necessitats del món empresarial i no pas a les necessitats del sector públic. L’Acord comú proporciona marc de relacions col·lectives adaptada al marc legal vigent i a les necessitats dels governs locals.
 
El dia 16 de desembre de 2014 la Federació de Municipis de Catalunya, l'ACM, UGT i CCOO van subscriure l’Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. L’Acord de Solsona, que és el nom que rep l’Acord únic en honor al lloc on es va signar, es va tancar després de prop d’un any de negociacions entre les parts implicades, amb la voluntat d’oferir als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, la major part dels quals no disposen d’instruments de regulació de les condicions de treball del seu personal, una eina útil que garanteixi un marc estable de drets i deures dels empleats públics, homologat i adequat a la realitat i a les necessitats dels ens locals del nostre país.
 
En aquest acte d'avui hi han intervingut Jaume Dulsat i Rodríguez, diputat de Recursos Humans de la Diputació de Girona; Sílvia Folch i Sánchez, vicepresidenta segona de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de Municipis de Catalunya i segona tinenta d'alcalde del Masnou; Francesc Colomé i Tenas, president de la Comissió de Funció Pública de l’ACM i alcalde de les Franqueses del Vallès;de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l'ACM; José Gabriel Tinoco, membre de la Comissió Negociadora representant CCOO (Sector Administració Local); i José Antonio Fernández Cáceres, secretari d’Administració Local de la FeSP-UGT de Catalunya.