Memòria 2016 de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
Aquesta memòria ret comptes de l’activitat de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) durant el 2016. D’acord amb l’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’elabora per ser presentada al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges, com a organisme avaluador.
 
Consta de dues parts: la memòria d’activitats, que respon a l’obligació establerta a l’apartat segon de l’article 44 esmentat, i la memòria doctrinal, que fa difusió de les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolució de futures sol·licituds, tal i com disposa l’apartat primer del mateix article.

Vegi el document complert aqu!