Quines són les novetats en funció pública i control intern en les entitats locals en la LPGE 2017?
07.07.17

En una jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració del CSITAL, que està tenint lloc aquest matí, s'analitzen les novetats de la Llei de pressupostos generals de l'Estat 2017 i les repercussions en el desenvolupament del control intern de l'activitat econòmico-financera del sector públic local, previst en el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
 
Per portar a terme aquesta anàlisi, hem convidat Baldomero Rovira López, interventor de l'Ajuntament de Reus, que parlarà sobre les novetats en matèria de funció pública en la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2017: retribucions de personal, massa salarial, oferta pública d'ocupació, taxa de reposició d’efectius, contractació de personal laboral, nomenament de funcionaris interins i limitacions per a la incorporació del personal laboral procedent de contractes de concessió d’obra, serveis públics o d’altres contractes i d’ens instrumentals al sector públic.
 
A continuació, per comentar les principals repercussions en el desenvolupament del control intern de l’activitat econòmico-financera del sector públic local, previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, com a conseqüència de la recent aprovació el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, en relació a l’àmbit subjectiu d’aplicació, les formes d’exercici: funció interventora, control financer permanent i auditoria pública, així com pel que fa a la planificació i emissió d’informes de control, tenim a Anna Maciá Bové, interventora de l’Ajuntament de Figueres i presidenta del CSITAL Girona.
 
Finalment tindrà lloc una taula rodona amb els dos ponents per plantejar els aspectes clau dels temes exposats.
 
La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i president de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de Municipis de Catalunya; Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l'FMC; M. Petra Sáiz Antón, presidenta del CSITAL Catalunya; i Javier Requejo Garcia, interventor de l'Ajuntament de Cunit i tècnic de l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC.