L’ACM posa en marxa una desena d’accions formatives adreçades a electes i tècnics locals
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques posarà en marxa en els propers mesos de setembre i octubre una desena d’accions formatives adreçades a electes i tècnics de tots els municipis de Catalunya.  Jornades, cursos, seminaris, postgraus i màsters són les propostes formatives amb la inscripció oberta.
 
L’oferta formativa s’iniciarà el 14 de setembre amb la jornada “Els ens locals de Catalunya a les portes de l’Administració Local” . Aquesta jornada pretén aprofundir en les particularitat en la digitalització del procediment administratiu local en les seves diverses fases, i en particular, en la notificació electrònica i la sistematització dels criteris establerts per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació a l’aplicació de les limitacions a la protecció de les dades personals.
 
Podeu trobar més informació en aquest enllaç
 
De cara al 19 de setembre es posarà en marxa una nova edició del “Curs de procediment administratiu pràctic per a Consells Comarcals”. Aquesta segona edició permetrà conèixer el règim jurídic de la Llei 39/2015, el tipus d’actes administratius, l’eficàcia i la validesa dels actes administratius.
 
Podeu trobar més informació en aquest enllaç
 
El mateix 19 de setembre es dur a terme una de les novetats del curs formatiu. El Seminari Internacional. Els ens locals com a actors internacionals. L'objectiu principal de l'aquest seminari és enfortir el concepte dels ens locals com a actors internacionals i aconseguir un major acostament de les institucions internacionals i europees a través de la formació a electes i tècnics de l'administració local.
 
Podeu trobar més informació en aquest enllaç
 
La formació continuarà el 16 d’octubre amb un nova edició del Diploma de Postgrau en gestió gerencial. Funció directiva. Aquest programa de postgrau pretén aprofundir en les especificitats de la gestió pública local des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les organitzacions públiques. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, serà capaç de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei a la societat.
 
En aquest sentit, es vol donar resposta també a la formació del personal amb “funció directiva”, establert per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) que desenvolupa en els ens local de Catalunya, en particular, dels ens de caràcter supramunicipal.
 
Més informació en aquest enllaç
 
El 18 d’octubre es posarà en marxa la Diplomatura de Postgrau en Litigació Pública en l’àmbit competencial local.  Els assistents rebran formació especialitzada, mitjançant el recurs a situacions problemàtiques (aprenentatge per problemes, mètode del cas, gestió del conflicte) que desvetllin llurs inquietuds i punts de vista envers la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que fomentin habilitats i capacitats per expressar raonaments jurídics i resoldre els casos pràctics plantejats a l’aula, alhora que permetin constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu.

Més informació en aquest enllaç
 
Durant el mes d’octubre també s’iniciarà una nova edició de la Diplomatura de Postgrau en gestió pública de serveis socials locals. El programa té una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS i pretén assolir una formació completa i aplicada en la gestió pública dels serveis socials a l’administració local. Aquesta Diplomatura de postgrau intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques dels diferents ens locals, a fi d’aportar les millors pràctiques així com les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials, des d’una perspectiva gerencial, destacant tots aquells aspectes que contribueixen a la qualitat d’aquests serveis i de les organitzacions públiques que els gestionen. D’aquesta manera, l’administració, en la seva condició de titular del servei públic, serà capaç de garantir un nivell òptim de gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei que es presta a la societat.
 
Més informació en aquest enllaç 
 
Finalment, el 20 d’octubre es posarà en marxa la cinquena edició del Màster en Govern Local. n un moment de difícil conjuntura econòmica, i quan l’Administració local es troba immersa en un procés de reforma del seu règim jurídic (del qual la Llei de Racionalització i Sostenibilitat i la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern en són uns dels màxims exponents), aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.
 
Podeu fer la inscripció en aquest enllaç