E-govern en els governs locals i regionals: recomanacions i eines
El Pla d'acció de la UE en matèria d'e-govern per al període 2016-2020 estableix 7 principis que han de guiar l'acció de les administracions públiques: s'han d'oferir els serveis en suport digital com a opció preferent, cal assegurar que no es dupliqui la petició de documentació a ciutadans i empreses, els serveis digitals s'han de dissenyar de forma inclusiva i accessible, l’obertura i la transparència han de ser principis de funcionament organitzatiu, els serveis digitals han d'estar accessibles a nivell europeu, cal impulsar la interoperabilitat de les dades, i cal assegurar la seguretat i la protecció de dades
 
Més enllà d'aquests requisits, l'organització de fòrums participatius per dissenyar o millorar serveis digitals constitueix una estratègia valuosa per a millorar-ne la usabilitat i per donar-los a conèixer entre la ciutadania. Així mateix cal considerar la cooperació amb petites empreses o start-ups per la seva capacitat d'innovació per a la qual cosa és necessari l'adopció d'un paper proactiu per atreure-les als concursos de contractes públics.
 
Existeixen 3 fonts de finançament europees per a projectes d'administració digital: el Fons Europeu Estructural i d'Inversió (ERDF, ESF i EAFRD), Horitzó 2020 (H2020) i Connectant Europa (Connecting Europe Facility).