Informació a subministrar al MINHFP pels ajuntaments en relació amb els contractes celebrats al 2017
Adjuntem circular 15/2017 de la FEMP, relativa a la Informació a subministrar pels ajuntaments al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHFP), abans del 31 de gener de 2018, en relació amb els contractes celebrats al 2017 
 
Adjuntem igualment la Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s'aproven l'aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessari per elaborar l'informe a què es refereix l'article 328.4 de la nova Llei de contractes del sector públic.