Informació en relació amb els Fons d'ordenació i d'impuls econòmic
Aquesta informació ha estat publicada a l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals. Concretament s'ha publicat un extracte de l'Acord mitjançant el qual s'aprova la cobertura financera amb càrrec al Fons de finançament a Entitats Locals de les necessitats financeres de 2018 comunicades pels ajuntaments al juliol-agost de 2017.
 
A més de l'extracte de l'Acord de la Comissió, també es publica el calendari previst del procediment que han de seguir els ajuntaments adherits als Fons d'Ordenació i d'Impuls Econòmic, del Fons de Finançament a Entitats Locals, perquè puguin ser ateses les necessitats financeres de 2018 que es van comunicar al juliol-agost de 2017.
 
En relació amb el 2018, els ajuntaments que podien adherir-se al Fons d'Ordenació per trobar-se en situació financera negativa o per no poder-se refinançar en condicions de prudència financera (article 39.1.a) i b) del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre] i al Fons d'Impuls Econòmic (article 50 del Reial Decret-llei 17/2014) van comunicar al juliol i agost de 2017, les necessitats financeres per ser cobertes amb aquells Fons al 2018.
 
Conforme la Nota que recull el calendari previst del procediment, els esmentats ajuntaments estan rebent aquests dies per correu certificat les resolucions corresponents de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local i, segons els casos, s'hauran de refinançar operacions de préstec a condicions de prudència financera perquè siguin atesos els seus venciments o complir les obligacions de subministrament d'informació econòmica-financera o facilitar documentació addicional.
 
Pel que fa a la comunicació tant del refinançament com de la modificació dels quadres d'amortització per a exercicis propers, es publica també a l'OVEL una Guia explicativa.