Acció formativa de l'FMC per analitzar les novetats en els sistemes de selecció de contractistes
L'objectiu d'aquesta acció formativa, que tindrà lloc els dies 10 i 11 d'abril, és aportar coneixements pràctics sobre la nova Llei de contractes del sector públic, pel que fa als procediments i sistemes d'adjudicació, així com a la selecció de contractistes, tot això realitzat amb criteris d'eficàcia, eficiència, servei i simplificació 
 
El curs s’adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la contractació en el sector públic.
 
El curs es divideix en quatre eixos temàtics: context de la Llei 9/2017 i qüestions generals; els procediments d’adjudicació i els sistemes per millorar la seva gestió; novetats de la Llei en els sistemes de selecció de contractistes; i finalment qüestions pràctiques en la tramitació dels procediments.
 
La metodologia del curs es basa en la combinació dels aspectes següents: exposicions del professor amb suport de mitjans visuals, col·loquis sobre les exposicions, i discussió de casos pràctics aportats tant pel professor com pels assistents.