La FMC i l'ACM presenten un Manual Guia sobre els impactes del Reglament (UE) de protecció de dades en els ens locals
24-04-18

Amb aquest Manual Guia pretenen ajudar els operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, a saber quines són les novetats més importants del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (en endavant RGPD), en el que poden estimar-se quins són els impactes més rellevants que afecten els ens locals catalans i les entitats del seu sector públic vinculades, dependents o adscrites 
 
L’RGPD pot ser aplicat no només als ens locals catalans, sinó a qualsevol govern local, i amb les modulacions que siguin procedents, també a altres administracions públiques territorials o ens del seu sector públic.
 
El Manual Guia no pretén esgotar d’altres iniciatives orientadores, ni molt menys substituir les pautes o els criteris que les institucions competents establiran per garantir la millor implantació d’aquest Reglament no només en l’horitzó del proper dia 25 de maig d’enguany, sinó més enllà, quan es produeixi l’aprovació i aplicació efectiva de la Llei d’adaptació que en aquests moments es debat al Congrés dels Diputats.
 
L’enfocament d’aquest breu treball és predominantment explicatiu. Es pretén que el lector no informat o escassament documentat sobre aquesta nova realitat normativa, comprengui quin és l’abast d’aquest marc regulador i quins seran els seus efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018. El tractament que hem pretès fer se centra en una anàlisi sistemàtica de l’RGPD on s’intercalen alguns documents d’interès (preferentment de les autoritats de control o del grup de treball de l’article 29), i s’hi exposen algunes idees-força i altres recomanacions o opinions que el temps haurà de contrastar.
 
Amb motiu de la difusió d’aquest Manual Guia s’ha preparat una sessió informativa, que tindrà lloc el 3 de maig a Auditori de l’idEC, en la què els autors podran exposar els elements de major rellevància d’aquesta publicació.