Més de 300 informes de l’activitat formativa: ben formats i informats!
27-6-18

Amb l’objectiu de retre comptes, s’ha lliurat un informe personalitzat a cada ajuntament adherit al Pla agrupat de formació que incorpora informació quantitativa i qualitativa de l’activitat formativa de llurs empleats en el darrer any.
 
L’informe presenta indicadors numèrics i percentuals relatius a la consignació i execució pressupostària d’accions formatives calculats a partir de la plantilla de personal, costos estimats dels projectes del Catàleg de serveis i la relació d’empleats que han participat en accions formatives durant el darrer any.
 
Com a dada significativa, cal apuntar que més del 80% dels ajuntaments superen el 50% d’execució pressupostària de la formació consignada. Això es tradueix en més participants en accions formatives.