Subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges destinat a polítiques socials
10-7-18

La resolució obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l'any 2018 
 
Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (DOGC núm. 7394 de 20 de juny de 2017).
 
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és d'1.500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2018. La dotació inicial es pot modificar d'acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupostàries per a l'exercici 2018. L'atorgament de les subvencions resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 en el moment de la resolució de la concessió.
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza el 28 de setembre de 2018.