Actualitat normativa del segon trimestre de 2018 a “Habitatge i Món Local”
26-7-18

La Diputació de Barcelona acaba d’editar un nom número de la publicació trimestral Habitatge i Món Local, i que recull l’actualitat normativa aprovada entre els mesos d’abril a juny de 2018 en matèria d’habitatge o relacionada i rellevant per al món local. 
 
En aquest número destaquem com a principals continguts les mesures de foment, ajuts i subvencions aprovades per la Generalitat de Catalunya per a les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics, les subvencions per al pagament del lloguer (MIFO), així com les relatives al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial.
 
La publicació també comenta altres disposicions com la modificació de la Llei d’enjudiciament civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, que adequa i actualitza el judici verbal de l’interdicte de recobrar la possessió, a fi de facilitar la recuperació immediata de l’habitatge ocupat de forma il·legal. També es destaca el gran nombre de proposicions de llei que es troben en tràmit al Congrés de Diputats en matèria d’habitatge.
 
En matèria de mesures hipotecàries es destaca la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i nul·litat de diversos preceptes de la Llei 20/2014 que modifica el Codi de consum de Catalunya en l’àmbit material dels crèdits i préstecs hipotecaris des de la perspectiva del consumidor.
 
Pel que fa a mesures econòmiques, financeres i tributàries, es fa esment de la resolució de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, que regula l’actualització dels tipus d’interès dels préstecs concedits en el marc dels Plans de Vivienda estatals. I la publicació a Catalunya de la distribució entre els municipis i comarques de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya per al 2018.
 
Finalment, com a altra normativa d’interès local, es comenta la sentència del Tribunal Constitucional en virtut de la qual es declara inconstitucional la intermediació necessària de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la publicació d’aquestes al diari oficial autonòmic que preveia la Llei General de subvencions.