Comença la tercera edició del curs de l'FMC sobre procediment administratiu comú i règim jurídic
7 de setembre

La tercera edició d'aquest curs, que ha començat avui 7 de setembre i continuarà els dies 12, 13, 17 i 18 de setembre, té com a objectiu donar una visió global del dret administratiu al personal al servei de l’Administració local que treballa en tasques de tramitació de procediments o que necessita tenir una aproximació a la matèria 
 
El programa previst per a aquesta acció formativa es divideix en 15 apartats:
 
- Presentació del marc normatiu aplicable. Normes transitòries. Noves lleis. Novetats en relació al còmput dels terminis.
 
- El nous Registres Electrònics. Drets de les persones i drets dels interessats. Obligats a la forma electrònica. Novetats a la notificació dels actes administratius.
 
- Els Registres generals d’apoderaments.
 
- Procediment administratiu i les seves fases. Novetats en relació a llocs i forma de presentació de les sol·licituds i en relació al contingut de les instàncies.
 
- El silenci administratiu i novetats en relació a la certificació acreditativa del silenci.
 
- Recursos administratius . Novetats en relació al termini d’interposició. Novetats en revisió d’ofici d’acte nul. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Breu referència a la via contenciosa administrativa.
 
- Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu.
 
- Novetats en relació a la capacitat de l’interessat.
 
- Les noves mesures provisionals en el procediment administratiu. Formes de pagament.
 
- La tramitació simplificada del procediment. Execució dels actes administratius. Mitjans d’execució forçosa.
 
- Procediments sancionadors novetats a les dues lleis.
 
- Responsabilitat patrimonial referència a les dues lleis i novetats a la tramitació.
 
- Funcionament d’òrgans col·legiats segons la llei 40/2015.
 
- La competència dels òrgans i formes d’alteració de la mateixa. Funcionament dels òrgans col·legiats.
 
- Causes d’abstenció i recusació.
 
El curs és impartit per Marcos Castro, llicenciat en Dret, advocat en les àrees de Dret Civil, Penal i Administratiu, especialitzat en l’àrea de Procediment Civil i Penal, i soci administrador de la societat ACM Advocats SCP.
 
L'FMC ja va celebrar dues edicions més durant els mesos de juny i juliol, i té previst fer una quarta i una cinquena edició els dies 19, 25, 26, 27 i 28 de setembre; i 1, 3, 8, 10 i 15 d’octubre, respectivament.