Informe de síntesi de seguiment dels PAES de la província de Barcelona
Actualment hi ha 246 municipis adherits al Pacte dels Alcaldes dels quals 211 haurien de fer el seguiment.
 
A setembre de 2018, 158 municipis han presentat l’informe de seguiment del seu PAES (de 246 municipis adherits al Pacte). Aquest informe presenta d’una banda l’evolució dels consums i emissions dels municipis adherits al pacte i de l’altra els resultats dels informes de seguiment dels PAES.
 
En el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, fa 10 anys neix el Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2eq per al 2020, mitjançant l’increment d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.
 
En el període 2005 – 2016, el consum energètic dels municipis signataris es redueix un 8%, equivalent a un 13% en termes relatius (de 12,8 MWh/hab al 2005 a 11,08 MWh/hab el 2016). La crisi econòmica és, molt probablement,  la principal causa d’aquesta disminució, sobretot del 2005 al 2013, ja que a partir del 2014 s’observa un augment incipient de les emissions. Les principals reduccions provenen dels GLP, de la gasolina i el gas natural. Tots els sectors redueixen el seu consum, tot i que destaca la forta reducció del sector domèstic, degut, segurament,  a la forta afectació de la crisi econòmica a l’economia domèstica.
 
Pel què fa referència a les emissions, en aquest període, es redueixen en un 16% en termes absoluts i en un 22% en termes relatius (de 4,24 tCO2/hab. al 2005 a 3,28 tCO2/hab. el 2016), lògic ja que depenen directament del consum energètic. En termes relatius, se supera la reducció del 20% de les emissions, que és l’objectiu del Pacte d’alcaldes pel 2020.
 
 
 
 
Les principals conclusions de l'estudi són:
 
 • Dels tres objectius establerts 1) reducció en un 20% de les emissions de GEH; 2) estalvi energètic d’un 20% i 3) implantació d’un 20% d’energies renovables, el primer objectiu és el que representa el grau d’assoliment més avançat.
 • Hi ha una diferència important entre els resultats de l’inventari i els esperats segons la consecució de les accions, a causa de  molts factors aliens que incideixen, sobretot l’economia i que són de difícil quantificació i valoració.
 • La major part de l’estalvi de les emissions prové del sector transport, que és el sector que més emet. El transport forma part del sector privat – on els ajuntaments no tenen competència – i la reducció del consum de combustible té relació amb la recent crisi econòmica.
 • La major part de les accions que s’han dut a terme són de baix cost i, en general, no són les que representen un major estalvi en termes energètics. Les major dificultats dels municipis són de finançament.
 • El factor d’emissió del mix elèctric espanyol ha millorat gràcies a les energies renovables i a la nuclear, per aquet motiu es dóna la paradoxa que davant un increment en el consum, les emissions associades disminueixen. Actualment ha canviat i es podria donar el cas d’un empitjorament d’aquest factor en termes d’emissions. De totes maneres l’Ajuntament hi té una certa capacitat d’influència mitjançant la compra d’energia verda i la instal·lació d’energies renovables.
 • L’execució de mesures relacionades amb la producció local d’energia elèctrica presenta un baix percentatge, degut a la incertesa jurídica del sector.
 • Les accions que no depenen directament de l’Ajuntament són les que presenten un grau d’execució més baix, destacant el sector residencial i el transport privat. L’execució d’aquestes accions depèn de tercers i l’Ajuntament pot actuar-hi indirectament.
 • Les accions que depenen directament de l’Ajuntament són les que presenten el grau d’execució més elevat, destacant el sector de l’enllumenat i semàfors (amb un 41% de les accions realitzades). Alhora, l’envelliment de la flota municipal fa que aquest sector presenti un potencial d’estalvi d’emissions molt elevat.
 • Els municipis petits disposen de menys recursos econòmics i tècnics, aquesta manca de capacitat els dificulta la implementació d’accions.
 • En relació amb les renovables, gran part de les noves accions tenen relació amb la biomassa (instal·lació de calderes, aprofitament de la biomassa forestal...) que presenten un grau d’execució elevat. Aquest fet es deu principalment, als diversos projectes i programes d’ajuts i incentius promoguts des de la Generalitat de Catalunya, des del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), així com des de la Diputació de Barcelona.
 • Es detecta un problema amb la recopilació de les dades de consum de la flota (sobretot la flota externa) durant tots els anys compresos en el període 2005-2016.
 • El nombre d’informes de seguiment presentats es considera insuficient en relació a l’esforç efectuat des de Diputació de Barcelona per a què es portin a terme. Després de tres anys oferint suport en el seguiment, s’esperava haver lliurat com a mínim un informe de seguiment per municipi; però les dificultats per aconseguir les dades de consum sumat a la manca de personal (sobretot de municipis petits) fan que l’elaboració dels seguiments sigui, per alguns casos, molt costosa. Caldria doncs replantejar el seguiment i també avaluar el grau de compromís dels municipis. Sovint molts municipis no tenen massa clar a què s’han compromès. Un primer pas per intentar millorar el coneixement sobre el Pacte ha estat la possibilitat de planificar un petit curs semipresencial sobre el pacte dels Alcaldes, i quins són els compromisos i les tasques que se’n deriven per part de l’Ajuntament.
 • Si es té en compte l’experiència fins ara en el seguiment dels plans, caldrà, abans d’iniciar el seguiment de ls PAESC, que inclouen les accions d’adaptació, redissenyar l’estratègia per fer-la més efectiva i que els ajuntaments visualitzin que fer-ho els és útil. Sovint fer els seguiments es percep com una feina carregosa sense cap valor afegit, i per tant, s’ha de veure com això pot millorar. Com fer un seguiment és realment interessant per al municipi, identificar molt clarament els beneficis que en pot tenir.
 
*Text del Pacte dels Alcaldes.