Convocatòria de subvencions per al finançament del Programa Agents d’Ocupació Local
4-9-2019 
 
Publicades al DOGC, les convocatòries per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a noves contractacions i a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) 
 
Publicades al DOGC la Resolució TSF/2233/2019, de 6 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local i la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local.
 
Aquestes línies de subvenció es troben regulades per Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament, modificada per l’Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol.
 
L’objecte del Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local és la posada en marxa de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d'actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, mitjançant la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local.
 
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 
El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva si la sol·licitud és de contractació de nous AODL i de concessió directa en cas que la sol·licitud sigui de pròrroga dels agents.
 
El termini de presentació de les sol·licituds varia en funció de la línia de subvenció. Així, mentre que el termini per sol·licitar la pròrroga dels AODL finalitza el dia 30 de setembre, la sol·licitud de nous agents pot presentar-se fins al dia 7 d’octubre.