ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Ecosistemes col·laboratius d'inversions als barris
16-9-19

La col·laboració entre els diversos actors locals (comunitats, empreses, ajuntament, altres administracions públiques, iniciatives de crowdfounding, etc.) a l'hora d'afrontar inversions urbanes és una estratègia que aporta beneficis, més enllà de l'augment de la capacitat de despesa: afavoreix un major coneixement sobre les necessitats existents, millora l'eficiència i la rendibilitat dels projectes impulsats, reforça els vincles comunitaris, enriqueix els projectes proposats, etc.
 
Les diverses experiències exposades (de ciutats nordamericanes) posen de manifest que, per tal de crear l'ecosistema que afavoreixi aquest tipus de col·laboracions, cal en primer lloc crear la xarxa d'actors que tingui com a nexe d'unió l'interès per millorar la ciutat; a partir d'aquesta base, cal afavorir l'intercanvi respectuós i constructiu de punts de vista, designar un líder (polític, comunitari, empresarial, etc.) amb capacitat de dinamitzar el grup, incorporar una representació diversa i plural de membres de la comunitat, i invertir en la capacitació i l'assistència tècnica del propi grup de treball.