Lleis Òmnibus
administració local

Llei 9/2011 de promoció de l'activitat econòmica

TÍTOL I: Àmbit Agroambiental

Modificació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Objectiu. Què es busca?

Estalvi econòmic
Simplificació administrativa
Reactivació de l'activitat econòmica
Flexibilitat normativa
Eficiència
Agilització de tràmits administratius
 

Beneficis

    Major facilitat i agilització en el tràmits per a les empreses que suposa un estalvi econòmic i burocràtic important. En aquest sentit, s'estima una reducció dels costos associats a les càrregues administratives (6.823.676€) i en costos d'oportunitat (17.781.404€). S'ha potenciat al màxim el silenci positiu, l'obertura d'activitats econòmiques mitjançant el règim de comunicació i la reducció dels tràmits ambientals a la meitat, quan el que es vol és introduir un canvi en l'activitat existent.

    En el cas de les activitats que passen del règim d'autorització ambiental al de llicència ambiental, suposa un estalvi mitjà de 5.600€, sense que aquest fet suposi en cap cas una reducció dels requeriments ambientals. En el mateix sentit, la simplificació del règim de llicència ambiental al de comunicació suposa un estalvi mitjà de 5.573€, ja que la pròpia llei determina que els operadors assumeixen la responsabilitat de tenir tots els requisits i condicions per a l'obertura.

    Aquesta simplificació en el règim d'autorització, llicència i comunicació a més d'un estalvi econòmic també comporta un estalvi en temps, ja que en el primer cas (d'autorització ambiental a llicència) es pot reduir el termini per a l'inici de les activitats de 10 a només 6 mesos, i en el segon cas, (de llicència a comunicació) de 6 mesos a cap (efecte immediat).

    El 95% dels tràmits de prevenció ambiental que realitzen les activitats industrials i comercials gaudiran del silenci positiu, mentre que fins ara només el 45% en gaudien. Només restarà en silenci negatiu el tràmit per a l'autorització inicial d'obertura d'activitats amb incidència alta o molt alta.

    En les modificacions de l'activitat, l'avaluació ambiental només s'aplicarà en aquells supòsits molt raonats, tal i com es fa a la resta d'Europa, evitant de nou un procés d'autorització d'entre 10 mesos i 3 anys.

    Els controls ambientals periòdics es regularitzen segons la incidència ambiental. Així s'eviten incongruències com, per exemple, el cas de dues activitats idèntiques autoritzades amb uns anys de diferència, la primera es sotmeti a un control cada 2 anys i la segona cada 4 anys.

    Ara desapareix l'obligació de legalitzar-se de nou les activitats amb llicència municipal abans de final de 2011, i només caldrà que passin un control abans de finals de 2013 on es regularitzarà en cas de discrepància ambiental. En aquesta situació es troben prop de la meitat d'empreses del país.

    Aquest estalvi econòmic i en temps facilita l'inici de les activitats econòmiques i, per tant, la reactivació de l'economia productiva del país. Destaca les importants modificacions que facilitaran la dinamització i l'augment de productivitat del sector ramader. Per exemple, en el cas d'obertura d'una explotació de pollastres d'engreix de 60.000 places, amb la normativa anterior la presentació de tota la documentació necessària per obrir l'establiment tenia un cost d'uns 30.000€ i un termini de 10 mesos a partir de la data de la sol·licitud. Ara, amb les modificacions introduïdes per la Llei Òmnibus, el mateix procediment tindrà un cost d'uns 20.000€ i el termini serà de 6 mesos des de la data de la sol·licitud.

Què canvia?

Simplificació dels tràmits administratius
Modificació dels criteris d'autorització i règim de comunicació
Mesures d'agilitat normativa
Modificació dels terminis d'aplicació de la normativa
Simplificació/concentració d'organismes públics
Modificació/reducció del nombre de membres dels organismes públics
Modificació de les funcions d'organismes públics

Legislació modificada

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
    Es simplifiquen tràmits de la llei, es modifiquen i s'exclouen requisits, i s'escurcen terminis per agilitzar el procediment administratiu. En aquest sentit, s'exclouen del concepte de modificacions substancials les modificacions o les ampliacions que només impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada prèviament l'activitat, tant si aquest canvi es produeix en relació al propi annex com si el canvi d'activitat comporta canviar d'annex.

    Amb l'aprovació d'aquesta llei, les activitats incloses al nou annex 1.2b que abans s'havien de sotmetre al règim d'autorització amb avaluació ambiental ja no necessitaran obtenir la declaració d'impacte ambiental. Ara, aquestes activitats tindran un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental, però no a la declaració ambiental. D'aquesta manera, un menor nombre d'activitats hauran de fer la declaració d'impacte ambiental.

    S'elimina el procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental a determinades activitats de l'annex II de la llei, que hauran de presentar declaració ambiental. Així es simplifica el procediment i els requisits d'atorgament de llicència ambiental.

    Es permet el règim de comunicació ambiental de les activitats ramaderes que no tinguin una incidència especial sobre el medi.

    Es precisa que per tal de fixar el valor límit d'emissió d'una activitat determinada cal tenir en compte la normativa en vigor en el moment de la intervenció administrativa.

    Modifica les classificacions dels Annexos, principalment de les activitats ramaderes, flexibilitzant i augmentat els límits màxims productius, de tal manera que es redueixen les càrregues i obligacions dels titulars. En aquest sentit, hi hauran menys explotacions ramaderes que hauran de fer la tramitació ambiental.

    En la definició dels valors d'emissió de les activitats dels annexos I.2, I.3 i II, es flexibilitzen els criteris de determinació dels mateixos.

    S'amplien les funcions de la Ponència ambiental, que ara també formularà la decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental en cas que sigui necessari. D'aquesta manera es dóna més seguretat jurídica i s'estalvia temps.

    Es redueix de 10 a 8 mesos el termini de resolució del procediment d'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1 i I.2.

    En el cas de les activitats incloses a l'article 33.1 només cal aportar l'estudi d'impacte ambiental si ho resol prèviament la ponència ambiental.

    L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada exercirà les funcions de suport als òrgans ambientals municipals i comarcals, si aquests ho demanen.

    En relació a les revisions periòdiques s'estableix un nou apartat que concreta com es realitzen. Es regularitzen totes les activitats sota el mateix paraigües, establint la periodicitat dels controls segons la incidència ambiental i no la que fixava l'autorització. En el cas d'activitats amb la certificació del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) s'introdueix un sistema de revisió més simple.

    S'estableix que per les activitats ramaderes de l'annex III subjectes al règim de comunicació el pla de dejeccions ramaderes ha d'estar informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

    El departament competent en matèria d'agricultura i ramadera executarà el Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes, al qual quedaran subjectes les activitats ramaderes.

    Es simplifica la composició de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de l'aplicació de la llei.

    S'estableix la possibilitat d'exercici de funcions de comprovació i verificació documental per a l'Administració per part dels col·legis professionals.

    Les activitats que disposen de llicència d'activitats en el moment d'entrada en vigor, caducava a finals del 2011. Amb la nova llei queden convalidades a efectes de la llicència ambiental i evita haver de legalitzar-se de nou. Només caldrà que passin un control abans de final de 2013.

    Per garantir la seguretat jurídica dels procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la present llei, concretament de les activitats incloses a l'annex I i les de l'annex II, se li aplicarà el règim legal del moment d'inici de l'expedient administratiu.

    Per garantir la seguretat jurídica dels procediments d'activitats ramaderes que contenen autorització ambiental o llicència ambiental, se'ls aplicarà el règim de control establert a les respectives autoritzacions.

Font: Generalitat de Catalunya