ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Aprofitar les noves tecnologies a les ciutats
26-9-19


Indústria, innovació i infraestructures

En un context de constrenyiments pressupostaris els governs locals han de donar resposta a diversos nous reptes: reduir la contaminació, reduir les congestions, gestionar els residus de manera sostenible, etc. La quarta revolució industrial pot aportar solucions que contribueixin a sortir d'aquest atzucac. Parlem de tecnologies ja disponibles com ara els sistemes d'enllumenat públic intel·ligents, els contenidors intel·ligents, drons per a localitzar punts amb necessitats de manteniment (i que fins i tot poden tapar forats a l'asfalt de manera autònoma), vehicles de transport públic autònoms, peatges urbans variables (en funció del nivell de congestió), etc.

Però per aprofitar aquest ampli ventall de possibilitats i avantatges que ofereixen les noves tecnologies cal superar alguns reptes que planteja la seva implantació: la necessitat d'una inversió inicial, les reticències de l'opinió pública respecte els riscos per a la privacitat o la manca de treballadors/es municipals adequadament qualificats. Com superar aquests reptes? Les recomanacions se centren en 3 focus d'actuació principals:

1- Crear un fons municipal per a inversions en noves tecnologies (prioritzant les de rendibilitat més immediata i explorant fórmules innovadores de finançament). Acompanyant aquesta font de finançament cal introduir programes de reciclatge formatiu dels empleats públics i d'atracció de talent.

2- Incorporant models de contracte per resultats en serveis externalitzats per tal de promoure la innovació entre les empreses adjudicatàries (recollida d'escombraries, gestió de residus, serveis de manteniment urbà, etc.).

3- Introduir incentius, més que penalitzacions, per tal d'afavorir comportaments més sostenibles: exempcions fiscals per a les llars que reciclin, reducció de l'impost de circulació per als cotxes que circulin menys, etc.

Més informació

*Font: FMC.