Subvencions adreçades als municipis de l'AMB per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
12-11-19

La Resolució TES/2851/2019, de 29 d’octubre, publicada al DOGC número 7997, de 7 de novembre de 2019, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçada als municipis inclosos en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis inclosos en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/1547/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 7659, de 9.07.2018).

b) La modificació de les bases, feta pública per la Resolució TES/2066/2019, de 23 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica la base sisena de les bases de la línia de subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 27 de juny de 2018, fet públic per Resolució TES/1547/2018, de 4 de juliol (DOGC núm. 7925, de 25.07.2019).

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre telemàticament a través de la plataforma EACAT, d'acord amb la base 6.1, feta pública per la Resolució TES/1547/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de subvencions (DOGC núm. 7659, de 9 de juliol de 2018).

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT, dins de Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua: ACA-AMB001 Actuacions de protecció avingudes AMB.

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts quatre mesos.

Vegeu la disposició