FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Inversions per a la millora de l'eficiència energètica del sistema d'abastament i tractament d'aigües
15-11-19

Indústria, innovació i infraestructures

El més comú és que les inversions destinades a fer més sostenible la gestió dels recursos hídrics vagin dirigides a reduir-ne el consum i evitar-ne el desaprofitament. Però hi ha un altre aspecte que sovint no es té en compte i que també pot contribuir molt eficaçment a millorar la sostenibilitat del sistema d'abastament d'aigua: la seva eficiència energètica

Millores com ara optimitzar el sistema de bombeig (aprofitant quan sigui possible la força de la gravetat), instal·lar dispositius energèticament més eficients, aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies, ajustar la pressió de l'aigua a la necessària, instal·lar sistemes de generació d'energies renovables (plaques fotovoltaiques, energia hidroelèctrica a petita escala, biogàs provinent del tractament d'aigües residuals, etc.), corresponsabilització de les empreses privades que gestionen algun dels serveis d'abastament d'aigua, o formació dels treballadors/es d'aquest servei, poden contribuir a reduir el consum d'energia entre un 20% i un 40%.

Per tal d'impulsar una transformació d'aquesta magnitud cal, d'entrada, fer un diagnòstic (auditoria energètica) i elaborar un pla estratègic que inclogui la priorització d'accions, la implantació d'un sistema d'indicadors, la implicació de tots els actors que formen part del sistema i l'establiment "per defecte” del criteri d'eficiència energètica en qualsevol projecte que es dugui a terme en matèria hídrològica.

Més informació