Lleis Òmnibus
administració local

Llei 9/2011 de promoció de l'activitat econòmica

TÍTOL II: Àmbit Econòmic

Modificació de la normativa d'horaris comercials.

 

Objectiu. Què es busca?

Facilitar l'activitat econòmica
Estalvi econòmic
 

Beneficis

Les pròrrogues en les excepcions de municipi turístic mitjançant una declaració responsable és un procediment més àgil que ha de permetre la dinamització i l'impuls del comerç en aquests municipis.
Abans es requeria que l'administració hi intervingués. Ara l'empresa és qui fa la declaració responsable.

Què canvia?

Modificació del règim sancionador
Modificació dels terminis d'aplicació de la normativa
Mesures concretes

Legislació modificada

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials
Es posa fi al caràcter il·limitat i permanent de les excepcions dels municipis que han estat qualificats com a turístics en matèria d'horaris comercials. En dos anys, es revisaran totes les declaracions relatives a aquesta excepció que foren atorgades sense un termini de vigència.
Les excepcions de municipi turístic poden ser prorrogades successivament, mitjançant declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació del municipi turístic a efectes d'horaris comercials. La durada de cada una de les pròrrogues no pot ser superior a la del període de vigència inicial.
Disminueixen els imports de les infraccions tipificades: infraccions lleus (de 60.000 a 20.000€); les greus (60.001-300.500€ a 20.001-300.000€) i les molt greus (300.501-600.000€ a 300.001-600.000€).
Les excepcions en matèria d'horaris comercials existents sense termini derivades de la qualificació de municipi turístic es revisaran als 2 anys de l'entrada vigor de la llei.

Font: Generalitat de Catalunya