Serveis de desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública

Serveis de desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), en espais de major concurrència és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver més contacte amb les mans, i que es realitzin desinfeccions periòdiques en instal·lacions, serveis i espais, tant en l’àmbit públic com privat (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.). 
 
La desinfecció sempre ha d’anar precedida d’una correcte neteja, per tal d’eliminar la brutícia i la matèria orgànica que pot interferir amb els desinfectants. 
 
Neteja: 
Per a la neteja es poden utilitzar els detergents tensioactius habituals. En el cas de neteja de carrers s’utilitzaran detergents tensioactius per a la neteja viària. En ambdós casos s’han aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta del producte. 
 
Desinfecció: 
Els productes desinfectants que s’utilitzin han de tenir finalitat viricida i han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar el corresponent número de registre. En el document adjunt s’indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar en l’àmbit ambiental. Productes viricides autoritzats 
 
Els lleixius també es poden utilitzar, malgrat no figurin en aquests Registres. Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Cal tenir en compte que l’hipoclorit és inefectiu per desinfectar zones amb gran concentració de brutícia o matèria orgànica. 
 
La utilització d’aquestes productes i la seva dosificació s’ha de fer seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció del producte als esmentats registres i a les seves etiquetes. 
 
Empreses i entitats que realitzi serveis de desinfecció: 
Es recorda a les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental), així com de superfícies que estan en contacte amb aliments (tractaments en  establiments alimentaris), han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP). 
 
Personal que realitzi tractaments de desinfecció: 
El personal que realitza els tractaments de desinfecció ha de disposar de la capacitació necessària, en funció del tipus de producte. En la relació dels productes autoritzats que figura al document adjunt s’indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d’ells: 
  • Els productes d’ús per Personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD). 

  • Els productes d’ús per Personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari. 

  • En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços: 

 
Font: Canal Salut