Com afecta el Decret llei 7/2020 els ajuntaments?

Com afecta el Decret llei 7/2020 als ajuntaments?

El Decret llei 2020, de 17 de març, inclou mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que ha entrat en vigor des del moment de la seva publicació el dijous 19 de març. Excepte el que disposen els articles 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25 de març de 2020.
 
Informem de les mesures més rellevants pel que fa als ens locals.
 
I. PREVISIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
 
Suspensió de contractes (vigent a partir del 25 de març)

Es declara la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.
 
La suspensió de l’execució d’aquests contractes, en el marc del que estableix l’article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant, dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual, si escau, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió.
 
També se suspenen el contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment que no es poden executar com a conseqüència dels plans de contingència adoptats. Si cal seguir executant algunes prestacions dels contractes se’n podrà acordar la suspensió parcial.
 
En cas de tancament obligatori d’altres instal·lacions públiques que comportin la impossibilitat de l’execució de contractes públics, es faculta els consellers i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar les resolucionscorresponents de suspensió d’execució.
 
Manteniment de llocs de treball afectats (vigent a partir del 25 de març)
 
La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació.
 
Meses de contractació

Les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l’obertura d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament a través de l’eina del Sobre Digital 2.0, podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones interessades.
 
Tramitació per emergència

A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències vinculats contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic (vigent a partir del 25 de març)

Els contractes d’obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic es declaren suspesos, llevat d’aquells contractats per emergència o d’aquells que per el seu caràcter bàsic o estratègic s’hagin de seguir executant.
Per a garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats, s’autoritza el pagament anticipat, a compte del preu del contracte, d’un import igual al de la darrera certificació d’obra o factura del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte, l’import d’aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents. L’acceptació d’aquest pagament per part dels contractistes suposarà la seva renuncia a percebre cap indemnització.
 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Es preveu que el CTTI pugui contractar pel procediment d’emergència serveis i subministraments TIC necessaris per la prestació dels serveis de la Generalitat.
 
II. PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT
 
Modificació Xarxa de Vigilància Epidemiològica

Es modifica el Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmic per establir que el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funciona mitjançant un servei de guàrdies que s’assignen, segons un sistema de rotació, als metges i personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.
 
Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19

S’estableix un procediment de gestió dels residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i que tenen la consideració de residus de risc, Grup III i s’incorpora la infecció per Covid-19 a l’annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris.
 
Compatibilitat de segona activitat pública sanitària

Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d’altres activitats públiques sanitàries, amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d’afrontar la pandèmia SARS-CoV-2.
 
III. TRANSPARÈNCIA
 
Durant aquest període excepcional les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics.
 
IV. PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC
 
Les autoritats de transport metropolità competents en el territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents que en siguin titulars, centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats.
 
V. PREVISIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA
 
En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.
 
VI. PREVISIONS EN MATÈRIA ECONÒMICA
 
Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya
S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal a Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.
 
VII. CELEBRACIÓ A DISTÀNCIA DE LES REUNIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS LOCALS
 
Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Enllaç al Decret llei
 
Font: ACM