Llei 9/2011 de promoció de l'activitat econòmica

TÍTOL II: Àmbit Econòmic

Modificació de la normativa d'ordenació dels equipaments comercials.

 

Objectiu. Què es busca?

Estalvi econòmic
Facilitar l'activitat econòmica


Beneficis

Les modificacions introdueixen millores en la regulació per tal d'incrementar l'activitat econòmica, buscant l'equilibri entre els diferents tipus de comerç i sense perjudicar les empreses ja establertes.

Es facilita la implantació de centres d'innovació tecnològica i de disseny vinculats a activitats de consum, i per tant, es beneficia la creació d'ocupació.
 

Què canvia?

Modificació del règim sancionador
Mesures concretes
 

Legislació modificada

Decret llei 1/2009, de 22 desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials
Es reforça l'ordenació unitària del teixit residencial urbà amb la definició del concepte d'àrees residencials en l'àmbit de les Trames Urbanes Consolidades (TUC).

S'incorpora una disposició addicional en la que es contempla que els centres d'innovació tecnològica (o centres de disseny) que estan vinculats a activitats de consum, poden implantar un petit establiment comercial quan donin ocupació a més de 50 treballadors. S'amplia aquesta possibilitat permeten la implantació d'un equipament comercial mitjà quan el centre d'innovació i/o disseny doni ocupació directa i permanent a més de 100 treballadors/es.

Es modifica una disposició addicional per tal d'assimilar a la Trama Urbana Consolidada (TUC) les concentracions comercials identificades al Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC). També s'assimilen a la TUC els recintes comercials amb llicència atorgada en aplicació de la Llei 18/2005, sempre que no sobrepassin la superfície de venda que els va ser concedida.

Es redueixen les sancions per infraccions en matèria d'ordenació de comerç. Concretament les lleus passen de 60.000€ a 20.000€., les greus de 60.001-300.000€ a 20.001-100.000€ i les molt greus de 300.001-600.000€ a 100.001-500.000€.

Les concentracions comercials consolidades en el moment d'entrada en vigor del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC), però no identificades per aquest Pla, seran igualment reconegudes i, per tant, podran assimilar-se a la Trama Urbana Consolidada (TUC).

Es reforça el model de ciutat compacta amb la limitació de la possibilitat de crear nous equipaments fora de les Trames Urbanes Consolidades (TUC).

Font: Generalitat de Catalunya