Polítiques públiques d'innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la COVID-19 a les ciutats
Ens trobem en els inicis d'una crisi enorme, la magnitud és encara difícil de veure. Aquesta crisi obligarà a replantejar-nos moltes qüestions com a col·lectiu, des d'un enfocament polièdric.
 
Les ciutats es troben en la tessitura d'haver de gestionar en l'àmbit dels serveis municipals, les conseqüències d'una crisi sanitària d'impacte mundial. Per això, ara, més que mai, emergeix la necessitat d'aprendre dels errors i treballar de manera intel·ligent i coordinada per aconseguir que les nostres ciutats siguin realment resilients, que puguin adaptar-se a circumstàncies extremes com la pandèmia a la qual ens enfrontem evitant, en la mesura del possible, que un virus pugui determinar i controlar el futur del creixement, la conformació i el funcionament de les ciutats.
 
Aquesta situació, a més de fer més visibles alguns dels principals reptes als quals s'enfrontaven les ciutats del segle XXI, ha tornat a posar de manifest la necessitat de fomentar la innovació i agilitar el canvi. Els ajuntaments estan sent conscients que certes qüestions no eren tan impossibles. Una mostra significativa d'això és la transformació digital de les nostres administracions locals. Qüestions que semblaven irreals i, el desenvolupament en l'imaginari col·lectiu i en el de la pròpia administració es pensava prolongat en temps i elevadíssim en recursos, s'estan aplicant en 48 hores. Vegeu el teletreball o solucions de teleassistència.
 
D'altra banda, si alguna cosa ha quedat clar en els últims mesos és que els models de ciutat adoptats impacten directament en la salut, el benestar, l'educació o el treball de la seva ciutadania, especialment en situacions com en la que ens trobem. Es posa en relleu la importància d'una planificació urbana sostenible i sòlida que busqui respostes en la innovació i la col·laboració, posant el focus en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible des de l'àmbit urbà.
 
És indubtable que, davant d'aquest nou escenari, les polítiques públiques d'innovació es constitueixen com a motors fonamentals de creixement, productivitat, benestar i inclusió.
 
Hi ha certs aspectes inherents a la innovació a les ciutats, com són el seu caràcter holístic (la innovació ha de ser una actitud de la societat); la importància que tenen i tindran els ecosistemes locals; i la necessitat d'apropar els subministraments (cadenes de valor properes) i l'especialització competitiva.
 
En aquest sentit, hem de fer especial incidència en el vincle inherent que hi ha entre educació i innovació, tant des del punt de vista que una millor política educativa afavoreix la innovació, com des de la perspectiva que hem d'incloure en l'educació competències específiques sobre innovació.
 
La innovació, entesa en aquest context, és qualsevol canvi, no només tecnològic, basat en coneixement, no només científic, que genera valor, no només econòmic. El procés d'innovació va més enllà de la Recerca i el Desenvolupament (R+D), i abasta les fases posteriors, com la preproducció, producció, distribució, formació, preparació del mercat i el desenvolupament de nous mètodes organitzatius o de màrqueting.
 
A través de la innovació es poden obtenir solucions que s'ajustin de manera ràpida i eficaç a les demandes reals de la societat en aquests moments de crisi i que ajudin les empreses a establir-se al nou flux productiu. Per a això, s'ha d'estimular la creació de nous productes, formes d'organització i subministrament i prestació de serveis que satisfacin els reptes econòmics i socials actuals, com poden ser la necessitat (accentuada amb l'actual crisi) d'innovar en la cura de les persones, des del punt de vista sanitari i emocional.
 
Davant aquests aspectes juguen un paper rellevant les entitats locals, que afronten el repte de proporcionar uns serveis de qualitat que garanteixin l'estat de benestar que avui ha passat de ser una reivindicació global per convertir-se cada vegada més en una demanda personal i comunitària, articulada al voltant de la vida quotidiana i en els espais de proximitat.
 
Les ciutats membre de la Xarxa Innpulso portem molt de temps treballant activament per a ser municipis innovadors i intel·ligents, compartint la mateixa visió: desenvolupar un model productiu sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental, basat en el coneixement i la innovació, com a mitjà per millorar la qualitat de vida en els nostres municipis. Gràcies a això, hem aconseguit donar suport a la innovació en els nostres territoris, definint polítiques, potenciant estructures, institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i innovador, promovent les ciutats com a element crucial que determini el desenvolupament econòmic i social.
 
Avui més que mai, les Ciutats Innpulso creiem que la innovació es constitueix com una poderosa eina de política pública que és clau per accelerar el canvi i el procés de recuperació post COVID-19 de les nostres ciutats, sota les premisses de sostenibilitat social i recuperació econòmica, posant especialment el focus en impulsar i afavorir l'economia urbana i la reactivació de l'ocupació, al temps que es fomenta la cohesió social, la igualtat de gènere, l'equitat i la garantia d'accés a l'habitatge.
 
D'aquesta manera, reafirmem el nostre compromís amb la posada en marxa de mesures de futur encaminades a fomentar i impulsar polítiques i eines d'innovació en l'àmbit local per tal de poder millorar el nivell de servei públic a la ciutadania i dinamitzar l'ecosistema local millorant, d'aquesta manera, l'eficiència del nostre model productiu i la qualitat de vida de les persones.
 
Així mateix, tots els municipis membres de la Xarxa Innpulso afirmem que l'única forma en què creiem que es pot arribar a donar una resposta a la situació actual és comptant amb assignació de recursos específics que ens permetin desplegar polítiques locals de ciència i innovació. En aquest sentit, mitjançant la present declaració institucional posem de manifest la imperativa necessitat de treballar de manera conjunta i avançar en:
  • L'aprovació de l'assignació dels romanents a aquest efecte.
  • El foment de la innovació privada i, especialment, dels projectes públic-privats d'innovació.
  • L'impuls de el suport específic de l'Estat.
  • La inclusió en els pressupostos municipals d'una partida específica de R+D+I, tant per portar actuacions en aquest àmbit, com per visibilitzar i
  • fer "cultura de la innovació".
  • L'establiment dels mitjans (no només econòmics) interns i externs necessaris per a concretar la innovació.
Finalment, des de la Xarxa Innpulso animem a totes les entitats públiques que s'han subscrit a aquest manifest a que transformin aquesta declaració institucional en una moció municipal.