El Govern crea una borsa de treball d'interins per garantir la cobertura dels llocs de treball de secretaria d'intervenció als ajuntaments
Amb aquesta actuació, el Departament de la Presidència ofereix als ens locals de Catalunya una cobertura d’aquests llocs per interins d’una manera més àgil, d’acord amb els requisits d'accés a la funció pública i amb ple respecte a l'autonomia local

Amb aquesta actuació, alhora que es produeix un estalvi econòmic per als ens locals que en l’actualitat es veuen obligats a convocar aquests processos, s’articula un procediment que garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones que, amb caràcter interí, exerceixen aquestes funcions reservades al personal FHN.
 
Cal destacar l’element de zonificació que s’introduirà a la borsa amb l’establiment de vuit zones de preferència coincidents amb les demarcacions veguerials. Els aspirants seleccionats hauran de comunicar obligatòriament, com a mínim, una d’aquestes zones de preferència.