Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista del 2020
1.10.20

La Resolució PRE/2315(2020, de 22 de setembre, publicada al DOGC número 8236, de 29 de setembre, obre la convocatòria del procediment per a la concessió d’aquestes subvencions. Són ens beneficiaris els municipis, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals, de menys de 20.000 habitants, situats a Catalunya, excepte les diputacions provincials, que implementin projectes o actuacions per a la lluita contra la violència masclista i que no que tinguin subscrit un contracte programa amb l'Institut Català de les Dones
 
Les subvencions objecte de la present convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades mitjançant la Resolució PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions als ens locals, per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista i la legislació vigent en matèria de subvencions.
 
La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és d'un total de 700.000 € finançats amb fons del Pacte d'Estat contra la violència masclista amb càrrec a les partides D/460000100/3220/0000 FPACTEV_G, 345.100 € i D/460000190/3221/0042 FPACTEV_G, 354.900 € del pressupost de l'Institut Català de les Dones per a l'any 2020.
 
El formulari de sol·licitud i la documentació requerida en les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'han de presentar únicament pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, portal EACAT (www.eacat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent. A aquest efecte, es presentarà un únic formulari de sol·licitud, que es pot trobar a www.eacat.cat.
 
El termini màxim de presentació de les sol·licituds, és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria.
 
Les actuacions objecte d'aquests ajuts s'han d'executar durant l'any 2020.
 
El termini de presentació de la justificació finalitza 31 de gener de 2021.