Lleis Òmnibus
administració local

Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa

TÍTOL I: Àmbit Agroambiental

Modificació de la normativa sobre aigües de Catalunya.

 

Objectiu. Què es busca?

Estalvi econòmic
Impuls de l'economia productiva
Agilització dels tràmits administratius


Beneficis

El regant contribueix al finançament de les obres de rec dins la seva finca si les assumeix directament. Això permet a la Generalitat estalviar una percentatge del cost de les obres que realitza ja que una part del projecte podrà ser a càrrec del beneficiari.

Aquesta modificació permet que la contribució econòmica pugui ser rebaixada del cost total a pagar si els beneficiaris es fan càrrec directament de l'execució d'una part de les obres, que seria la que comença en el límit de la seva finca.

Amb aquesta modalitat es rebaixa l'aportació directa de l'Administració en el cost total de l'actuació, ja que una part del projecte podrà ser a càrrec econòmic del beneficiari.

L'estalvi econòmic pel beneficiari recau tant en l'agilitat de contractació directa de les obres com en la possibilitat de negociació de preus que pugui obtenir per fer aquesta execució directa, i estarà en cada cas en funció del percentatge que representi sobre cada actuació, la part d'execució directa.

D'altra banda, a aquest estalvi cal afegir el que es deriva de la modificació normativa, ja que s'elimina la garantia que havien de prestar sobre el total de l'aportació al cost total de l'obra, alliberant, per tant, avals i significant un estalvi en el seu cas d'interessos d'avals o altres garanties que haguessin constituït.

Pel que fa a les almàsseres i els cellers, la modificació de la norma permet la gestió dels efluents de les almàsseres i dels cellers a través de l'aplicació al sòl amb finalitats agrícoles, fet que comporta una alternativa a l'abocament als sistemes de sanejament. Aquesta possibilitat redueix el risc d'aturades del centre productor com a conseqüència de l'incompliment de límits pel que fa a la legislació en matèria d'aigües.

Respecte el sector agrícola la norma crea una referència legal que marca uns límits i unes prioritats que permetran una aplicació més raonada d'aquests efluents.

Paral·lelament, la modificació obre les portes a una gestió agrícola coherent, amb garanties i que alhora pot ajudar a reduir l'aplicació de fertilitzants minerals.

El conjunt d'aquesta normativa preserva els drets de protecció del medi ambient reduint els abocaments directes a les aigües i reduint, així, la contaminació orgànica. En definitiva, aquesta millor regulació de les aplicacions agrícoles reduirà els riscos de contaminació de les aigües en aqüífers i aigües superficials. Per últim, també suposarà un estalvi econòmic gràcies a la reducció del consum de fertilitzants minerals, fet que també farà estalviar energia i de recursos.
 

Què canvia?

Simplificació dels tràmits per a les empreses
Actualització normativa
Supressió d'organismes públics
Modificació de les funcions dels òrgans
 

Legislació modificada

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Supressió de l'Ens d'Abastament d'Aigua (ATLL) i assumpció de les seves funcions, patrimoni, personal, etc. per part de l'ACA; el personal de l'ATLL s'integra dins ACA.

Es crea l'òrgan col·legiat del Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat com a òrgan de govern, gestió i assessorament de l'ACA en relació a la gestió de les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat.

Simplificació i redistribució de funcions entre diferents òrgans de l'ACA: bloca els òrgans de gestió en règim de participació de l'ACA a les comissions de desembassament i disminueix el nombre de vocals del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua a la meitat (de 50 a 25).

Obre la possibilitat a que l'ACA signi convenis d'explotació de les instal·lacions públiques i privades de la xarxa Ter-Llobregat amb les empreses o entitats a les que pertanyen les instal·lacions.

L'Informe de l'ACA emès per aprovar les normes urbanístiques ha d'especificar la responsabilitat dels promotors i/o propietaris del desenvolupament urbanístic de les despeses derivades de subministrament i depuració d'aigües. Clarifica la responsabilitat (municipals...) en nous casos de manca de sanejament en noves urbanitzacions.

Passa les competències d'elaboració de la planificació de les conques internes de Catalunya (CIC) de l'ACA al Govern. D'aquesta manera el Govern és el responsable de la elaboració i aprovació de la planificació de les CIC. El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha de ser aprovat pel Govern.

Inclou que els projectes d'interès prioritari de la Generalitat comportin la declaració d'urgent ocupació dels béns i serveis afectats.

En els sistemes de contribució econòmica de les obres per part dels beneficiaris (p.ex: regadius), s'estableix un compromís obligatori previ per part dels beneficiaris que asseguri l'execució de la part de l'obra que els correspon i el projecte d'obra. Aquestes obligacions poden ser d'obligat compliment en el moment d'entrada en vigor de la norma.

Inclou la necessitat de conformitat de l'Estat per l'aprovació dels Plans de les conques de l'Ebre, Garona i Xúquer, i el que la llei estatal determini pel cas de les Conques Internes de Catalunya.

Exclou de la consideració d'abocament els líquids resultants dels cellers de vins i almàsseres, en els termes que el Govern estableixi per reglament. En aquest reglament s'especificarà també el volum d'efluent que pot ser utilitzat com a fertilitzant i les condicions d'ús.

Font: Generalitat de Catalunya