Lleis Òmnibus
administració local

Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa

TÍTOL I: Àmbit Agroambiental

Modificació de la normativa d'avaluació ambiental de plans i programes.

 

Objectiu. Què es busca?

Estalvi
Agilització administrativa
Eficiència
Impuls a l'activitat econòmica


Beneficis

Millora de l'eficàcia i eficiència del procés i simplifica els tràmits, a l'eliminar l'obligació de presentar diversos documents ambientals. Suposa un estalvi econòmic pels promotors de plans i programes i per l'administració, fet que facilita l'activitat econòmica.

Es fusionen dos tràmits administratius que, fins ara, se solapaven allargant injustificadament el procediment en plans i programes que estableixen usos en àmbits reduïts (plans directors urbanístics, plans parcials urbanístics, plans d'instal·lacions i equipament esportius, i determinades modificacions de plans i programes, entre d'altres). Així, el temps de tramitació es redueix a la meitat, com també la documentació que es requereix als promotors, mantenint, en tot cas, les garanties ambientals i de participació pública.

Determinats plans urbanístics en sòl no urbanitzable queden exempts de sotmetre's a avaluació ambiental.
 

Què canvia?

Simplificació del règim d'avaluació d'impacte ambiental
Simplificació dels tràmits d'informació i comunicació
 

Legislació modificada

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

S'elimina el tràmit específic d'avaluació ambiental per als casos d'avanç de planejament urbanístic i únicament resten regulats per la Llei d'Urbanisme.

S'inclou un tràmit d'informació als interessats en el cas de decisió prèvia d'autorització ambiental.

Simplificar els tràmits actualment exigits en el supòsit de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental com a conseqüència d'una decisió prèvia.

Es proposa que el promotor pugui presentar directament l'informe de sostenibilitat ambiental i que no hagi de presentar tota la documentació que enumera l'article 15.2 de la Llei.

Això permet també que en aquests casos es puguin fer conjuntament les consultes a les administracions afectades, que preveu l'article 15.8, i al públic interessat, que preveu l'article 16.4.b i les consultes previstes a ambdós relatives a l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental a què fa referència l'article 18. Igualment, amb aquesta opció, s'estalvia el requeriment al promotor perquè aporti l'informe de sostenibilitat ambiental, previst a l'article 16.4.a, en tant que aquest ja s'haurà aportat inicialment.

Exclou del tràmit d'avaluació ambiental 'els plans que no qualifiquen sòl, i que es restringeixen a l'establiment d'actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d'obres posteriors (p.ex. PERI).

Exclou del tràmit d'avaluació prèvia els que estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental.

Font: Generalitat de Catalunya