Lleis Òmnibus
administració local

Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa

TÍTOL II: Organització de l'administració

Modificació de la regulació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

 

Objectiu. Què es busca?

Simplificació administrativa

Beneficis

La reducció de membres al Consell Rector permetrà adaptar-lo al marc econòmic actual, tot reduint el nombre de representants de la Generalitat i garantint la representativitat dels ens locals de l'Alt Pirineu i Aran.
 

Què canvia?

Modificació nombre de membres dels òrgans de govern
 

Legislació modificada

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Es redueix la composició del Consell Rector: es limiten els representants de la Generalitat, que passen de 7 a fins a un màxim de 5, i els representants dels ens locals passen de 18 a 14 (2 per consell comarcal i 2 pel Conselh Generau d'Aran).

Font: Generalitat de Catalunya