Lleis Òmnibus
administració local

Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa

TÍTOL II: Organització de l'administració

Modificació de la regulació de l'Institut per al desenvolupament de les Terres de l'Ebre.

 

Objectiu. Què es busca?

Simplificació administrativa

Beneficis

La reducció de membres al Consell Rector permetrà adaptar-lo al marc econòmic actual, tot reduint el nombre de representants de la Generalitat i garantint la representativitat dels ens locals de les Terres de l'Ebre.
 

Què canvia?

Modificació nombre de membres dels òrgans de govern
 

Legislació modificada

Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Es redueix la composició del Consell Rector: es limiten els representants de la Generalitat, que passen de 7 a un màxim de 5, els representants dels consells comarcals passen de 12 a 8 (de 3 a 2 representants per consell) i s'elimina la representació de cada grup polític a la Diputació de Tarragona.
Es redueix la composició del Consell Rector: es limiten els representants de la Generalitat, que passen de 7 a fins a un màxim de 5, i els representants dels ens locals passen de 18 a 14 (2 per consell comarcal i 2 pel Conselh Generau d'Aran).

Font: Generalitat de Catalunya