Associació de municipis per a la prestació de servei de policies locals per Albert Ballesta i Tura

El Departament d'interior de la Generalitat de Catalunya, va aprovar l'Ordre 242/2012, de 3 d'agost, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels acords de col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local. L'ordre determina el procediment i requisits per a l’autorització dels acords de col·laboració entre els municipis  que no disposin de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local.
 
Els requisits per a l’autorització de l’acord de col·laboració, son els següents:
a) Ser municipis limítrofs. A aquests efectes s’entén per limítrofs el conjunt de municipis en què es pugui transitar d’un a un altre, garantint la continuïtat territorial.
b) No disposar separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local.
c) No superar en conjunt els 40.000 habitants
 
Excepcionalment, poden formar part municipis que NO disposin de cos policial local propi. Es a dir, podem ajuntar municipis dels quals n'hi hagi que tinguin policia local, i altres que no. 
 
L'associació també es pot fer per a períodes temporals, per exemple una associació d'Ajuntaments per a prestar el serveis només a l'estiu, o be en una determinada temporada, o be per a prestar el servei a les nits, fins hi tot,  poden ser associacions temàtiques, per exemple per a controlar el transit, o la seguretat ciutadana.
 
L’acord de col·laboració haurà de concretar necessàriament la forma i el mecanisme de prestació dels serveis policials a favor d’aquests municipis i la seva aportació a l’associació, així com la justificació i concreció, si s’escau, de la incorporació de nous efectius.
 
Els municipis interessats han de subscriure aquest  acord de col·laboració, que com a mínim, ha de tenir el  contingut següent:
 
a) Identificació dels municipis que subscriuen l’Acord.
b) Determinació de l’autoritat policial que exercirà com a responsable del funcionament dels serveis de policia local.
c) Composició i funcions de la Comissió Directiva, que ha d'estar integrada com a mínim per un representant, s’entén un/una regidor/ora  de cada municipi participant.
 
d) Establiment d’un òrgan de coordinació policial del qual formin part, a més dels caps de les policies locals, el cap o els caps de les àrees bàsiques policials del cos de mossos d’esquadra afectades pels territoris que comprèn l’Acord de col·laboració o per les persones que aquests designin.
 e) Determinació dels mitjans materials, humans i tecnològics, així com les possibles transferències econòmiques entre els membres si així s’acorda.
f) Regles generals de funcionament i planificació dels serveis  policials, dels diferents cossos i als diferents municipis.
g)Vigència de l’acord, indefinida o temporal, i el seu caràcter ordinari o estacional.
 
La subscripció de l’acord de col·laboració previst en aquesta Ordre no implica la constitució d’un cos de policia local supramunicipal.
 
S’ha d’obtenir l’autorització del departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies, que fins ara es el d’Interior. Amb caràcter previ a la resolució d’autorització s’han d’obtenir els informes preceptius de la Comissió de Policia de Catalunya i de la Direcció General de la Policia.
 
Cal haver  subscrit o haver adquirit expressament el compromís de subscriure, per acord del Ple o Junta de Govern Local, els corresponents convenis de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia i de connexió als sistemes d’informació policial i, si escau, per a la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIPCAT.
 
En el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud per part de tots els municipis, el Departament ha d'autoritzar l'associació, aquesta s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de publicitat i general coneixement.
 
Cap municipi no pot subscriure mes d’un acord de col·laboració per a la prestació dels serveis de policia local.
 
Anualment l’autoritat policial responsable del funcionament i coordinació dels serveis policials associats, ha de presentar un pla de treball i activitats en relació amb els diferents nuclis de població existents, tenint en compte, entre d’altres criteris:
•       El nombre d’habitants
•       Les infraestructures de les policies locals
•       Les vies de comunicació existents
•       La situació de les dependències del cos de mossos d’esquadra en l’àmbit territorial dels municipis signants de l’acord de col·laboració.


Albert Ballesta i Tura
Director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona 
Generalitat de Catalunya