Seminari: Polítiques de família
Fonaments i principis per dissenyar-les i avaluar-les
El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, en el document preparatori del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Família que se celebrarà el 2014, afirma que la família fa una contribució social i econòmica molt important, però rares vegades és el centre de les principals iniciatives polítiques. Sovint aquestes polítiques es dirigeixen a dones, infants, persones grans o dependents, per separat, i no a la unitat familiar per si mateixa. Aquest document també afirma que els treballs sobre la manera en què s’estableixen les prioritats en les polítiques relatives a la família i sobre com les famílies es veuran afectades per aquestes polítiques han estat limitats.
 
El seminari que es proposa celebrar s’emmarca en les activitats preparatòries de l ́aniversari de l’Any Internacional de la Família assenyalat més amunt, i s’entén com una oportunitat per revisar les polítiques orientades cap a la família com a part de les iniciatives de millora de la cohesió social i la recerca del creixement econòmic, especialment necessari en el moment actual.
 
Les polítiques de família han demostrat ser instruments molt valuosos i eficaços en moltes de les esferes del desenvolupament social i econòmic. No obstant això, cal que les actuacions que configuren aquestes polítiques públiques estiguin ben dissenyades i gestionades i que identifiquin clarament els objectius i els instruments per poder-los assolir.
 
Resulta igualment imprescindible establir mecanismes per conèixer els veritables resultats i efectes que es deriven d’aplicar aquestes polítiques a través de mecanismes d’avaluació de diferent naturalesa, que s’han d’elaborar correctament i engegar des del mateix moment en què es comencen a dissenyar les actuacions.
 
L’objectiu d’aquest seminari és avançar en el coneixement d’aquest tipus d’actuacions públiques, per aconseguir dissenyar-les i desenvolupar-les de manera que realment millorin el benestar social i econòmic de les famílies i, per tant, de tota la ciutadania.
Per això es proposa la realització del seminari “Polítiques de família: fonaments i principis per dissenyar-les i avaluar-les”, el contingut i les característiques del qual se sintetitzen a continuació.
 
Objectius generals
 
En l’actualitat, existeix un interès creixent per descriure, analitzar i comprendre tots els aspectes concernents a la realitat social de la família. Les relacions entre els membres de la família, la seva composició i el seu component econòmic són un motor important de cohesió econòmica i social en multitud de dimensions, com per exemple l’ajuda en la dependència, la prevenció de comportaments nocius com el consum de droga, l’altruisme, o el paper important que tenen en la lluita contra el fracàs escolar, per citar-ne només uns quants.
 
Tant la majoria dels governs com determinades institucions privades i ONG estan interessades a ajudar a afavorir tots els aspectes positius que la família genera en la societat. És per això que existeixen ajudes fiscals per maternitat (i paternitat), polítiques de rendes mínimes, descomptes per a famílies nombroses o ajudes en forma de beques educatives. Així mateix, les famílies s’organitzen en associacions que tracten d’influir en el bon funcionament de les institucions.
 
Totes aquestes actuacions requereixen un coneixement analític de la informació que aquesta activitat genera amb l’objectiu d’enfortir els millors programes i les polítiques d’ajuda més reeixides entre diferents alternatives, d’aprendre d’errors i encerts passats i de comprendre l’evolució temporal de la realitat de la família en la societat actual. En definitiva, pensem que la investigació i la presa de decisions basades en el rigor científic haurien de guiar els programes de suport a la família, i aquests, per tant, haurien de defugir la despesa dels recursos basada en opinions sense fonament analític.
 
L’objectiu general d’aquest curs és introduir les característiques de les polítiques de família i els principals passos i tècniques disponibles per avaluar els programes d’ajuda a la família i el paper d’aquesta en la societat.
 
Objectius específics
 • Formar especialistes capaços de dissenyar polítiques de família que puguin ser avaluades i d’interpretar els resultats dels programes.
 • Introduir, en un nivell bàsic i intermedi, el coneixement i l’ús de les principals tècniques estadístiques i economètriques utilitzades en la investigació social aplicada (economia, sociologia, politologia, psicologia, educació, etc.).
 • Formar, en l’àmbit d’usuari intermedi, en els principals programes informàtics. Fonamentalment s’utilitzarà com a eina un programa per a l’anàlisi de dades amb Excel (XLSTAT).
Requisits dels participants
 
El curs està dirigit a professionals (tècnics en l’Administració pública i gestors d’ONG) amb un clar interès per les principals tècniques d’avaluació de polítiques de família, bé des d’un punt de vista aplicat o amb finalitats d’investigació. Es necessiten coneixements bàsics d’estadística i matemàtiques. Les sessions tindran lloc en una aula amb un ordinador per alumne i un canó per projectar transparències.
 
Organització del curs
 
El curs, de 12 hores, dividides en tres sessions de quatre hores cadascuna, estarà dividit en quatre blocs temàtics. La dinàmica de treball consistirà en una presentació dels conceptes teòrics i diverses aplicacions d’aquests conceptes per part de l’alumnat amb l’ordinador a partir de les dades que subministri el professorat.
 
Possible cronograma
 
La durada de cada sessió serà de quatre hores, amb un descans d’aproximadament 15- 20 minuts, si bé la distribució d’aquest és flexible i adaptable a les necessitats de l’alumnat.
 
Es proposa un curs tipus basat en una durada de tres sessions o jornades que tindran lloc al llarg del curs 2013-2014.
 • 1a. sessió: 21 de novembre de 2013
 • 2a sessió: març de 2014
 • 3a sessió: maig-juny de 2014
   
1a. sessió (4 hores):
 • Introducció i conceptes previs.
 • Fonaments de les polítiques de família: funcions i principis bàsics per dissenyar-les.
 • Identificació i delimitació d’objectius i instruments de les polítiques de família.
 • Seguiment i avaluació de les polítiques de família: justificació i mètodes.
   
2a sessió (4 hores):
 • Teoria del canvi, marc lògic i indicadors.
 • Avaluació d’impacte. Conceptes i tècniques afins.
 • Introducció al disseny experimental, la quasiexperimentació social i el biaix de selecció.
 • Mètodes de disseny experimental.
 • Pràctiques.
   
3a sessió (4 hores):
 • Principals mètodes de la quasiexperimentació social.
 • Mètode de diferències en diferències.
 • Mètode de regressió en discontinuïtat.
 • Altres mètodes: variables instrumentals i propensity score matching.
 • Pràctiques.
   
Materials
 
L’alumnat rebrà un material de treball la primera sessió del curs, perquè pugui seguir més bé les classes i per preparar el treball de les sessions.
 
Altres qüestions
 • Horari: 10 a 17 h
 • Inscripció: Entrada Lliure. Aforament limitat. Es lliurarà certificat d'assistència
 • Lloc: Saló de Graus Universitat Internacional de Catalunya (C/ Inmaculada 22. Barcelona)
 • Informació: Celene Gómez Vargas (iesf@uic.es). Tel: 93 254 18 00.
   
El Seminari està organitzat per l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF) de la UIC amb el patrocini de l'Aula de Polítiques Familiars Joaquim Molins Figueres i en col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 
Seminari: Polítiques de família
Horari: 10 a 17 h
InscripcióEntrada Lliure. Aforament limitat. 
Es lliurarà certificat d'assistència
Lloc: Saló de Graus
Universitat Internacional de Catalunya
(C/ Inmaculada 22. Barcelona)
Informació: Celene Gómez Vargas
iesf@uic.es
Tel: 93 254 18 00El curs està dirigit a professionals (tècnics en l’Administració pública i gestors d’ONG) amb un clar interès per les principals tècniques d’avaluació de polítiques de família, bé des d’un punt de vista aplicat o amb finalitats d’investigació.L’alumnat rebrà un material de treball la primera sessió del curs, perquè pugui seguir més bé les classes i per preparar el treball de les sessions.