Municipi turístic per silenci
per Pau Saumell

La Roca del Vallès ha estat declarat municipi turístic en una part del seu territori pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, gràcies al funcionament del silenci administratiu positiu.
 
El recurs el van presentar al novembre de 2011 l’entitat Value Retail Barcelona S.L. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès contra una resolució del Conseller d’Empresa i Ocupació que denegava la proposta municipal.
 
El tribunal raona que al haver-se presentat la proposta municipal a la Direcció General de Comerç el novembre de 2010, aportant tota la documentació requerida, el termini per resoldre i notificar la resolució acabava als tres mesos, o sigui pel mes de febrer del 2011. Malgrat que l’Administració de Comerç va demanar informe –que és preceptiu i determinant, però no vinculant- a la Direcció General de Turisme, el tribunal raona que al no haver-se acordat formalment la suspensió del procediment mentre es formalitzava aquest informe, es van esgotar els tres mesos i, d’acord amb allò que disposa la Llei 8/2004, d’horaris comercials, es va activar el mecanisme del silenci positiu.
 
Al haver-se produït la resolució de la Generalitat per silenci, que s’ha de respectar obligatòriament, el tribunal ja no entra a analitzar si s’acomplien els altres requeriments legals.
 
La sentència judicial, redactada pel magistrat ponent de la Secció Cinquena del TSJC Eduard Paricio,  afecta el complex comercial “La Roca Village”, que rep cada any 3,2milions de clients, més de la meitat dels quals són estrangers, i podrà a partir d’ara es podrà obrir els diumenges i festius, encara que el municipi no disposi de cap hotel.
 
Considerem que més enllà dels arguments jurídics s’hi expressa la necessitat de que les Administracions actuïn amb diligència en la resolució dels afers sobre els que tenen competència.