LRSAL i serveis bàsics
A Catalunya hi ha actualmente 947 municipis, dels quals quasi un 90% tenen menys de 20.000 habitants. No és una situació allunyada de la resta de l’Estat espanyol. A l’Aragó, per exemple, encara és més exagerat, doncs dels seus 731 municipis, només 4 tenen més de 20.000 habitants. Es tracta d’una realitat territorial amb una forta incidència desprès de l’aprovació de la LRSAL, recordem, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
 
Amb independència dels recursos d’inconstitucionalitat que s’han presentat arreu del país, en una iniciativa massiva i sense precedents, el cert és que aquesta llei está vigent des d’el 31 de desembre passat. I ja està produint els seus efectes.
 
Un d’ells és el que es denuncia ja en alguns ajuntaments: els ha acabat el períde de concessió del servei d’abastament d’aigua, o de recollida de brossa, i no saben què fer. Per qué?
 
L’article 26 de la LRSAL diu que en tots els municipis de menys de 20.000 habitants (quasi 900 a Catalunya) “será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público.”

A continuació el mateix article explica que “Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera".
 
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.
 
Algú coneix quines actuacions s’han endegat a les Diputacions, Ministerio, Generalitat... per tal que l’Ajuntament afectat pugui atorgar –o no- una nova concessió? 
 
El cert és que no trobem a cap de les deu Disposicions transitòries de la LRSAL instruccions ni períodes temporals per portar a terme aquestes actuacions, que afecten abans o després a la majoria dels municipis catalans.
 
Què han de fer els municipis que pateixen ara mateix aquest problema, plantejat per la llei però sense comptar amb la realitat actual dels municipis i diputacions? 
 
És un dels nombroses problemes creats per una norma que sembla feta en un laboratori asèptic a la realitat.