El 63% de la població catalana que valora els serveis socials que ofereixen els ajuntaments ho fa positivament
Amb motiu dels 35 anys d’ajuntaments democràtics, l’ACM encarrega una enquesta sobre els serveis que ofereixen els ajuntaments
 
El 49,4% prefereix que el servei sigui prestat per l’Ajuntament per sobre d’altres administracions
 
Amb motiu de la celebració dels 35 anys d’ajuntaments democràtics, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha fet pública una enquesta en què es posa de manifest que el 63,8% dels ciutadans catalans que valoren els serveis socials que ofereixen els ajuntaments estan entre “bastant i molt” satisfets dels serveis rebuts, molt per sobre del 24,2% que ho qualifiquen negativament. Gairebé la meitat dels catalans enquestats (49,4%) considera que l’ajuntament hauria de ser el màxim responsable d’oferir els serveis socials al municipi a molta distància dels que creuen que ho hauria de prestar la Generalitat (27,9%). En el cas del servei d’escola bressol, el 66,5% dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya que valora el servei ho fa de forma positiva i el 55,6% considera que l’ajuntament ha de ser el màxim responsable a l’hora d’oferir aquest servei.
 
El president de l’ACM, Miquel Buch, ha destacat que al llarg dels 35 anys d’ajuntaments democràtics l’esforç de tots els electes locals ha fet que els ajuntaments esdevinguin una peça fonamental per al progrés social, laboral i econòmic de tots els pobles i ciutats de Catalunya, tal i com es demostra en l’enquesta. Per aquest motiu, ha destacat que l’objectiu dels ajuntaments a curt termini ha de ser el fer front a la situació econòmica tan desfavorable que viuen molts ciutadans i fer front a les lleis que no deixen ajudar a les persones que més pateixen. “Cal seguir treballant per la convivència, cap al progrés i cap a la construcció d’un nou país, defensant els serveis públics locals com a pilars bàsics”. En aquest sentit, Buch ha defensat el sacrifici, l’esforç i la voluntat d’anar en equip dels alcaldes i alcaldesses de Catalunya.
 
Pel que fa a l’enquesta, realitzada per l’empresa Feedback a Catalunya, amb una mostra de 1.200 enquestats, apunta que segons la tipologia d’hàbitat, la màxima satisfacció dels ciutadans catalans vers els serveis socials que reben es concentra en poblacions de fins a 50.000 habitants, obtenint la màxima valoració de 86,9% en tots aquells municipis que tenen de 501 a 1000 habitants.
 
Segons els grups d’edat, els ciutadans d’entre 18 a 24 anys valoren amb un 76,1% els serveis que reben, molt per sobre del 10,4% que consideren que no reben els serveis correctament.
 
L’enquesta també reflecteix que els Ajuntaments són l’administració més ben valorada per prestar els serveis socials.  El 49,4% dels ciutadans considera que l’ajuntament hauria de ser el màxim responsable d’oferir els serveis socials al municipi. A molta distància, la ciutadania en responsabilitza la Generalitat (27,9%) o bé altres institucions (16,1%).
 
Escoles Bressol
 
La majoria dels ciutadans que valoren el servei d’escola bressol que presten els ajuntaments en tenen una opinió molt positiva (66,5%), molt per sobre de les opinions negatives (24,5%). Per trams de població, en municipis de menys de 10.000 habitants, la satisfacció supera el 80% arribant a més d’un 98% als municipis de 501 a 1.000 habitants. 
 
Entre les persones que qualifiquen el servei, en tots els grups d’edat sempre les valoracions són molt positives. En destaca l’opinió que en tenen els ciutadans i ciutadanes de 18 a 24 anys amb un 76% de satisfacció. 
 
Pel que fa a l’administració preferida per prestar el servei, un 55,6% considera que els ajuntaments són els què han d’oferir-lo.
 
“Aquests dades ens demostren el que fa temps que estem reivindicant. La gent valora la proximitat i la qualitat a l’hora de rebre un servei” assegura el president de l’ACM, Miquel Buch, qui ha considerat que les dades posen de manifest que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) aprovada pel govern de l’Estat, no té cap sentit, només “té un únic objectiu de recentralitzar i laminar els serveis que els ajuntaments ofereixen als ciutadans. El més preocupant és que qui en sortirà més perjudicat seran els ciutadans”.
 
L’enquesta feta a 1.200 persones s’ha realitzat en l’àmbit de Catalunya, a població major de 18 anys i empadronada, amb un marge d’error del -+2,89%. Es van realitzar entre el 25 d’octubre de 2013 i el 14 de novembre de 2013.
 
Valoració dels serveis socials que facilita l’Ajuntament per demarcacions
A la demarcació de Barcelona, un 59,5% considera que els serveis socials que facilita l’ajuntament es presten bé o molt bé. En el cas de les valoracions negatives, el 28,5% considera  que el servei es presta malament o molt malament. Cal destacar que als municipis que no són de l’entorn metropolità, el 65,3% de la ciutadania considera que els serveis es presten bé o molt bé. A les comarques de Tarragona, el percentatge de les persones que valoren bé o molt bé el servei puja fins al 67%, molt per sobre del 17,9% que ho valora malament o molt malament. En aquesta demarcació la valoració positiva o molt positiva ascendeix fins al 72,4% en municipis petits.
 
En el cas de l’administració que la ciutadania creu que s’ha de fer càrrec del servei per rebre la millor qualitat, el 52% considera que ha de ser un ajuntament, molt per sobre dels 25,7% que considera que hauria de ser la Generalitat.De les persones que valoren els serveis socials que ofereixen els  ajuntaments a la demarcació de Girona, el 65,2% considera que ho fa bé o molt bé. Molt superior als que consideren que ho fan malament o molt malament que són un 17.3%.
 
En el cas de l’administració que els ciutadans creuen que ha de ser la responsable d’oferir els serveis, el 43,6% del total de la demarcació de Girona considera que ho ha de prestar l’ajuntament, mentre que un 29,2% considera que ho ha de fer la Generalitat.Finalment, els ciutadans que viuen a la demarcació de Lleida i que valora el serveis socials, el 75,5% considera que els presta bé o molt bé. Molt per sobre del 15,7% que considera que ho fa malament o molt malament.
 
Pel que fa a la valoració de l’administració que ha de ser responsable de prestar els serveis socials, un 42,6% considera que ho han de fer els ajuntaments, mentre que un 23,2% considera que ho ha de fer la Generalitat.


Valoració del servei d’escola bressol que facilita l’Ajuntament per demarcacions
A la demarcació de Barcelona, gairebé un 60% dels ciutadans que valoren el servei ho fan positivament, mentre que un 28% ho fa negativament. A mesura que l’àrea d’influència s’allunya de l’entorn metropolità, les valoracions positives incrementen considerablement.
 
Pel que fa a l’administració que els ciutadans creuen que ha de ser la màxima responsable d’oferir el servei d’escola bressol, un 56% consideren que ha de ser l’Ajuntament, per sobre del 21% que creu que ho hauria de prestar la Generalitat.A la demarcació de Tarragona el 73,8% de la ciutadania, valora bé o molt bé, el servei d’escola bressol que presta l’Ajuntament. Molt per sobre del 19,5% que ho valora malament o molt malament. Observem que la qualitat del servei millora en funció de les dimensions de la ciutat. En municipis petits, la valoració positiva puja fins el 81,5%.
 
Un 51,6% considera que l’Ajuntament és l’administració que millor pot prestar el servei, molt per sobre del 23% dels que consideren que ho hauria de prestar la Generalitat.Dels ciutadans i ciutadanes que viuen a la demarcació de Girona, el 78,7% valora bé o molt bé el servei d’escola bressol que facilita el seu ajuntament. Molt per sobre del 13,6% que ho valora malament o molt malament.
 
El 53,2% consideren que l’Ajuntament ha de ser el màxim responsable alhora d’oferir el servei per aconseguir la màxima qualitat. Molt per sobre del 18,5% que considera que ho ha de fer la Generalitat.La població lleidatana considera que el servei d’escola bressol s’ofereix molt bé o bé en un 75,5%, mentre que un 15,7% consideren que ho fa malament o molt malament.
 
Gairebé un 60%, consideren que l’Ajuntament és el que pot oferir un servei de millor qualitat molt per sobre del 26% que consideren que la és la Generalitat qui pot oferir un millor servei.