Fusió de municipis a Catalunya


Des de la reinstauració de la Generalitat fins ara, només hi ha hagut una agregació total d’un municipi. Es tracta de Palmerola al de Les Llosses, ambdós de la comarca del Ripollès.

El Decret 57/1991 de 25 de març (DOGC nº1424) en els seus antecedents exposa el següent:

En data 25 de juliol de 1989, la Comissió de Delimitació Territorial va considerar, en resposta a una consulta, que existien raons suficients per a l’inici d’un expedient d’agregació del municipi de Palmerola (Ripollès) al de Les Llosses (Ripollès).
Atesa la dificultat objectiva que comportava per a aquells municipis la realització dels estudis i la memòria necessaris sobre els aspectes legals i territorials concurrents en el cas, la Delegació Territorial del Govern a Girona, amb la col·laboració de la Direcció General d’Administració Local i la participació dels ajuntaments afectats, va preparar la documentació adient per procedir a l’agregació per la via que preveu l’article 30 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 140/1998, de 24 de maig de 1988.

En data 17 de novembre de 1990, el ple de l’Ajuntament de Les Llosses i el consell obert de l’Ajuntament de Palmerola van prendre sengles acords aprovatoris de l’agregació total del municipi de Palmerola a Les Llosses, d’acord amb el que estableix l’article 30.1 de l’esmentat Reglament.

En la sessió de 20 de desembre de 1990, la Comissió de Delimitació Territorial va emetre informe favorable sobre l’agregació del municipi de Palmerola al de Les Llosses.

En la sessió de 7 de març de 1991, la Comissió Jurídica Assessora va emetre dictamen  favorable sobre aquesta agregació, en considerar que hi concorren els requisits exigits per la legislació aplicable.

Prenent en consideració els acords intermunicipals d’agregació total dels ajuntaments de Palmerola i de Les Llosses, l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el que disposa l’article 30.3 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya:

DECRETO:
Aprovar l’agregació total del municipi de Palmerola (Ripollès) al limítrof de Les Llosses (Ripollès).

A donar aquest pas hi  va ajudar el programa de fusió de municipis del Pla Únic d’Obres i Serveis que va subvencionar una portada d’aigües a diversos indrets del municipi.

Joan Sala i Morell