Canvis en la resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera

Canvis en la resolució per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals


Font: FMC

Resolució de 2 de desembre, publicada al BOE número 289, de 3 de desembre de 2015


03/12/2015
La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals estableix en el seu apartat tercer que «el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent comissions i altres despeses, llevat de les comissions esmentades a l'annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui segons el que estableix l'annex 3 d'aquesta resolució.

Les comunitats autònomes i entitats locals que comptin amb eines de valoració pròpies o un assessorament extern independent poden determinar en el moment de l'operació el cost de finançament del Tresor sobre la base de la metodologia continguda en l'Annex 2 d'aquesta resolució.

La resta d'Administracions, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini mitjà, empraran la taula de tipus fixos o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant Resolució, la Direcció General del Tresor. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos ».

D'acord amb aquesta obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.

D
ocument
BOE número 289, de 3 de desembre de 2015