Lunes, 14 de Febrero de 2011
Des del passat mes de juliol està vigent la Llei 15/2010, de reforma de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i els Ajuntaments han de conèixer les conseqüències que tindrà la mateixa per a les seves obligacions, ara en situació tan delicada.

Els terminis de pagament es redueixen de seixanta a trenta dies, a comptar des de la data de la certificació d'obra o document que acrediti el compliment del contracte.

La reducció del termini de pagament s'introdueix a poc a poc: 55 dies fins a desembre de 2010, 50 dies durant 2011, 45 dies durant 2012 i 30 dies des de gener de 2013.

El contractista creditor podrà interposar directament recurs contenciós administratiu si l'Administració no contesta a la seva reclamació de pagament en un mes, doncs aquesta falta de resposta s'interpreta com a reconeixement de que ha vençut el termini.

El Jutge adoptarà sempre com mesura cautelar el pagament anticipat del deute, tret que l'Administració demostri que no és total o parcialment exigible, limitant-se llavors el jutge a obligar al pagament de la quantitat que es consideri exigible. Després condemnarà en costes a l'Administració si la reclamació s'accepta en la seva totalitat.

Què passarà si l'Ajuntament no pot pagar perquè la seva falta de liquiditat ve provocada per no haver cobrat una subvenció d'altra Administració, llegeixi's Unió Europea, Estat, Generalitat, Diputació…? Aquest supòsit, molt freqüent en l'actualitat, no ve previst per l'esmentada Llei.

En aquest cas la llei només protegiria a l'Ajuntament exonerant-li d'indemnitzar al creditor pels costos de cobrament (que en altre cas podrien arribar fins a 30.000€ o fins a un 15% del deute si la factura és superior a 30.000€). Però no el protegiria, aparentment, ni de les mesures cautelars de pagament immediat ni de les costes judicials.

Aquestes i unes altres diverses novetats ha portat l’esmentada Llei 15/2010, que pot portar resultats positius per a l'economia del país però també molts mals de cap addicionals per als Ajuntaments.


Pau Saumell
Advocat
Col·laborador de SMS advocats