Martes, 03 de Mayo de 2011
Resulta habitual que en els mitjans de comunicació es parli una vegada i una altra sobre les activitats que realitzen els Ajuntaments i els seus Alcaldes, bé per iniciativa de cada Corporació, bé pel treball d'investigació dels periodistes o bé per acció de terceres persones que faciliten informacions. Però de vegades el publicat no s'ajusta a la realitat, i els Ajuntaments tenen dret a defensar-se, com qualsevol ciutadà. 

El dia 15 de novembre de 2010 es va publicar en un diari una notícia falsa i perjudicial segons l'Ajuntament que s’hi esmenta. Al quart dia de la publicació es va dirigir un requeriment al director del diari, per tal que difongués la rectificació que se li demanava, sense obtenir-se resposta. 
Com que  l'Ajuntament considerava que la informació difosa era falsa, tant pel que fa a la persona de l'Alcalde com pel que atany respecte a la Corporació municipal, creant una imatge falsa i distorsionada que havia de ser rectificada immediatament, es va personar  al Jutjat civil corresponent al seu municipi, en aquest cas el de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Argumentava la demanda, d'acord amb la sentència del Tribunal Constitucional de 22 de Desembre de 1986, que el dret de rectificació, regulat en la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, consisteix en la facultat atorgada a qualsevol persona, natural o jurídica, de rectificar la informació difosa, per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que l’al·ludeixen, que consideri inexactes i la divulgació dels quals pugui causar-li perjudici (art. 1). Se satisfà aquest dret mitjançant la publicació íntegra i gratuïta de la rectificació, referida exclusivament als fets de la informació difosa, en els termes i en la forma que la Llei assenyala (art. 2 i 3). Configurat d'aquesta manera, el dret de rectificació és només un mitjà del que disposa la persona al·ludida per a prevenir o evitar el perjudici que una determinada informació pugui irrogar-li en el seu honor o en qualsevol altre dret o interessos legítims, quan consideri que altres fets lesius esmentats en la mateixa no són exactes. Aquesta legítima finalitat preventiva és independent de la reparació del dany causat per la difusió d'una informació que es reveli objectivament inexacta. 
 
El passat 14 d'abril el Jutjat nº 2 de Sant Feliu va dictar sentencia acceptant la demanda de l'Ajuntament i condemnant al director del diari a publicar, en el terme de tres dies, la rectificació que li va ser remesa al novembre, ocupant el mateix espai i rellevància que la informació que es rectifica, així com al pagament de les costes del judici. 


Pau Saumell
SMS advocats