Lunes, 04 de Julio de 2011

Extinció contracte administratiu


Una empresa adjudicatària del servei de deixalleria municipal en haver-se complert el termini corresponent al seu contracte, s’adreça a l’Ajuntament exigint-li cessar en la seva activitat en el dia assenyalat en les clàusules convingudes. La data coincideix amb la campanya electoral municipal.
 
La Corporació considera adient d’iniciar la nova licitació passades les eleccions municipals i recorda el següent:
Que d’acord amb el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en el seu article 235 a) estableix el següent: “Sens perjudici de les obligacions específiques que s’estipulin en el contracte, són obligacions del contractista: Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
 
Que en cap cas es tracta d’una pròrroga del contracte de gestió del servei de deixalleria municipal, sinó només una situació transitòria en espera de la resolució de la corresponent licitació.
 
 
Joan Sala i Morell