25.11.15 - BARCELONA • Barcelonès

Ocupació, exportacions i turisme continuen com a punts forts de l'economia barcelonina

Miércoles, 25 de Noviembre de 2015

Com a dades no tan positives destaquen, però, el decreixement de la població en edat de treballar i l'increment dels treballadors amb contracte temporal.

Segons les dades de l'Informe de conjuntura socioeconòmica de la província de Barcelona -  3r trimestre 2015, elaborat per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, l'economia de les comarques barcelonines continua mantenint variacions positives en ocupació, exportacions i turisme, seguint la tendència iniciada a finals del 2014. Com a dades no tan positives destaquen, però, el decreixement de la població en edat de treballar i l'increment dels treballadors amb contracte temporal.
 
57.000 aturats menys i 4.200 empreses més
 
L'informe evidencia que la població ocupada estimada augmenta interanualment un 1,5%, per vuitè trimestre consecutiu d'increment. Així, la variació interanual situa la xifra d'ocupats al tercer trimestre de 2015 en 2.258.300 persones. L'ocupació femenina i masculina, però, es comporten d'una manera desigual (0,2% i 2,7%, respectivament); la taxa d'ocupació de 16 a 64 anys se situa en el 65,1%, i per sectors d'activitat, destaca la variació interanual del 3% en el sector industrial.
 
Per novè trimestre consecutiu des de l'inici de la crisi es produeix un descens significatiu dels aturats. Les dades de l'EPA del tercer trimestre de 2015 mostren com la població aturada ha caigut un 10,7% interanual. Així, el nombre total d'aturats estimats es situa en 472.800, 57.000 aturats menys respecte l'any anterior. L'atur masculí ha baixat un 12,4%, mentre que el femení un 9%. La taxa d'atur de 16 a 64 anys el tercer trimestre de 2015 ha baixat gairebé dos punts respecte l'any anterior, i se situa en el 17,3%.
 
El nombre de beneficiaris de prestacions per desocupació a la demarcació se situa en 206.531 al setembre de 2015, el que representa una caiguda interanual del 15%. El nombre de beneficiaris és el més baix dels darrers anys, i amb una taxa de cobertura actual del 57,3% al setembre de 2015, prop de 20 punts per sota de l'any 2008. Per tipologia de prestació la variació interanual es negativa en els beneficiaris del nivell contributiu (-19%), els de nivell assistencial (-14%), i també en els de renda activa d'inserció (-14%).
 
El nombre de centres de cotització registrats (dada que s'aproxima al nombre d'empreses) a la demarcació de Barcelona el tercer trimestre de 2015 ha augmentat un 2,4% interanual, el que representa 4.210 empreses més respecte el mateix període de l'any anterior, el creixement més important en un tercer trimestre del nombre d'empreses des de l'any 2005, situant el nombre d'empreses totals aquest tercer trimestre en 177.208, xifra, però, encara lluny de les dos-cents mil del mateix any 2005.
 
Prop de 8.000 MEUR en exportacions i 3 milions de turistes
 
La demarcació de Barcelona ha exportat béns per un valor de quasi 8 mil milions d'euros en els dos primers mesos del tercer trimestre de 2015, xifra superior a la del mateix període de l'any anterior, i continua com la província més exportadora amb molta diferencia sobre la segona (Madrid, 4,5 mil milions). Per tipologia dels béns destaquen en volum la fabricació de vehicles, les indústries químiques i farmacèutiques, la confecció, i la indústria alimentaria. Aquests mateixos sectors són els que més augmenten, destacant els increments de fabricació de vehicles (17%) i indústria alimentaria (16%).
 
En el trimestre més turístic de l'any, les comarques de Barcelona continuen superant els seus màxims de visitants, així més de 3 milions de turistes han visitat la demarcació el tercer trimestre de 2015. En concret, segons l'Enquesta d'Ocupació Hotelera, el nombre de turistes que ha visitat la demarcació entre juliol i agost de 2015 se situa en 3.316.920 persones, un 0,2% més que l'any anterior, cosa que representa el volum més important de viatgers en la sèrie de dades per un tercer trimestre.