19.01.16 - LLEIDA • Segrià

Més de 63.800 tràmits gestionats a través de l’Oficina Virtual al 2015

Martes, 19 de Enero de 2016

La Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), ha gestionat una mitja de 175 tràmits online durant 2015

Des que la Diputació de Lleida va impulsar el desplegament del pla e-Administració i la posada en funcionament de l’Oficina Virtual de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRTL), el nombre de gestions administratives online dels ciutadans i de les administracions locals amb la Diputació de Lleida ha registrat un important creixement.
 
Durant l’any 2015, els tràmits gestionats a través de l’Oficina Virtual van ascendir a 63.878, la qual cosa representa una mitja de 175 gestions diàries i un increment considerable respecte el 2011, any en que es van registrar 4.085 tràmits online.
 
La descàrrega digital de rebuts és un dels tràmits que els ciutadans més han realitzat a través de l’Oficina Virtual (40.592), així com també el pagament d’abonarés (6.298), l’edició parcel·lària de l’IBI Rústica (5.897), les altes, baixes o modificacions de domiciliacions bancàries (3.241), la consulta de deutes pendents (2.959) o la consulta de deutes cobrats (1.534).
 
No obstant això, les opcions que ofereix l’e-Administració són molt més àmplies i els ciutadans i ens locals poden realitzar pagaments telemàtics de tributs, reclamacions, sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments, entre d’altres. Tot això, en un entorn personalitzat, segur i confidencial per a l’acompliment de les obligacions tributàries.
 
El director de l’OAGRTL, Xavier Monné, ha explicat que tot aquest procés d’implantació del l’Oficina Virtual suposa un doble estalvi: el ciutadà s’estalvia uns 850.000 euros en gestions davant l’administració i la corporació estalvia en paper, sobres i enviament de rebuts uns 250.000 euros.
 
L’any 2012, la corporació lleidatana va començar a treballar en la implantació definitiva de l’administració electrònica amb l’objectiu de millorar el servei i reduir despeses i desplaçaments, tot i que un any abans ja s’havia donat un primer pas en la introducció de l’administració electrònica amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual, que va tramitar de forma efectiva i directa 4.085 gestions per Internet. Des d’aquell moment el creixement en el nombre de gestions online ha estat constant:
 
  • 2011   amb 4.085 tràmits online
  • 2012   amb 8.965 tràmits online
  • 2013   amb 16.220 tràmits online
  • 2014   amb 35.469 tràmits online
  • 2015   amb 63.878 tràmits online