12.05.16 - BARCELONA • Barcelonès

Els serveis socials són un sector econòmic rellevant en el conjunt de l'economia catalana amb incidència directa en l'àmbit de l'ocupació

Jueves, 12 de Mayo de 2016

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut d’Estadística de Catalunya publiquen els resultats de la segona edició de l’Enquesta Econòmica dels Centres i les Entitats de Serveis Socials, que ofereix informació estadística sobre l'abast econòmic dels serveis socials especialitzats

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut d’Estadística de Catalunya han fet públics els resultats de la segona edició de l’Enquesta Econòmica dels Centres i les Entitats de Serveis Socials, una operació estadística de caràcter oficial prevista a la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, actualment vigent i desenvolupada pels programes anuals d’actuació estadística 2015 i 2016.
 
Aquest estudi està dissenyat per obtenir i facilitar informació sobre l'abast econòmic dels serveis socials especialitzats i la seva aportació a l’economia catalana. Concretament, l’estudi pretén: 
 
  • Proporcionar informació relativa als serveis que s'ofereixen i al personal ocupat en els diferents tipus de centres que conformen el sector dels serveis socials especialitzats.
  • Conèixer el volum d'activitat, les despeses i el finançament del conjunt del sector.
 
L’Enquesta Econòmica dels Centres i les Entitats de Serveis Socials s’ha desenvolupat en dues fases, una destinada a recollir la informació relativa als centres de serveis socials i una altra a recollir la informació relativa als serveis complementaris oferts per les entitats sense finalitat de lucre de serveis socials que no s’haguessin recollit en l’enquesta als centres. En totes dues fases la recollida de dades es va dur a terme entre els mesos d’abril i setembre de 2015, amb informació referida al 2014.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies valora molt positivament la col·laboració dels centres i les entitats, ja que la seva resposta ha estat molt satisfactòria amb una participació, en relació a la mostra dissenyada, del 98,4% dels centres i del 89,9% de les entitats.
 
Des d’un punt de vista tècnic, la mostra ha estat formada per un 33% dels centres i entitats inscrits en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fet que garanteix la representativitat dels resultats pel conjunt del territori català.
 
La informació obtinguda ha donat com a resultat final un seguit de taules que es poden consultar a l’apartat d’estadístiques del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
 
Les dades d’ocupació més rellevants de l’enquesta situen el nombre de total de treballadors en 89.618 persones en els serveis socials especialitzats, sense incloure les persones que treballen en àmbits que no són objecte d’aquest estudi, com els serveis bàsics d’atenció social o els serveis d’atenció domiciliària.       
 
L’enquesta també aporta dades significatives sobre el voluntariat del sector, i situa el nombre de persones voluntàries que col·laboren en centres de serveis socials en 40.659, amb una dedicació mitjana de 173 hores anuals.
 
Els centres de serveis socials ocupen a 76.933 persones, majoritàriament dones en un 81,8%. El personal assalariat, que representa a 9 de cada 10 persones ocupades pels centres, té una edat mitjana de 41 anys. El personal voluntari en els centres és de 6.649 persones.
 
D’altra banda, algunes entitats no lucratives de serveis socials han realitzat -fora dels centres - serveis complementaris que han ocupat a 12.685 persones i han comptat amb 34.010 voluntaris.
 
Els centres de serveis socials han produït serveis per valor de 1.929 milions d’euros l’any 2014. L’administració pública ha aportat el 60,1% del seu finançament i el 32,1% prové de les quotes satisfetes pels usuaris. Dels 2.497 centres, el 45,6% són de naturalesa no lucrativa o social, el 30% són mercantils i el 24,4% són d’iniciativa pública.
 
Les entitats no lucratives de serveis socials que han realitzat - fora dels centres - serveis complementaris, han assolit un valor econòmic de 315 milions d’euros, dels quals el 33,1% ha estat aportat per l’administració pública i el 21% correspon a quotes satisfetes per les persones usuàries.
 
En resum, els resultats de l’enquesta quantifiquen el volum d’activitat econòmica que generen els serveis socials especialitzats en 2.244 milions d’euros i constaten que els serveis socials són un sector econòmic rellevant en el conjunt de l’economia catalana, amb una incidència molt directa en l’àmbit de l'ocupació.