13.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

Instruccions per a la justificació de l’execució del Programa de Salut Escolar corresponent al curs acadèmic 2015-2016 per part dels ajuntaments

Miércoles, 13 de Julio de 2016

Els ajuntaments que no efectuïn els exàmens de salut i l’administració de vacunes amb personal propi o personal propi contractat a tal efecte no hauran de portar a terme cap de les tasques relacionades amb l’execució del Programa de Salut Escolar 

Aquestes tasques estan recollides al Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització dels Programa de Salut Escolar (DOGC núm. 1758, de 16 de juny de 1993), en fase d’actualització.
 
Les reformes operades en els models d’ordenació de l’atenció primària i de la salut pública i la implementació extensiva dels equips d’atenció primària al territori, han comportat que actualment les funcions d’execució del Programa de salut escolar s’hagin assumit dins les funcions de l’Atenció Primària Pediàtrica i totes les Àrees Bàsiques de Salut les tenen integrades en la seva cartera de serveis.
 
Per aquest motiu, des de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el consens de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, s’està treballant en l’actualització de la regulació del Programa de salut escolar prevista en el Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de Salut escolar (DOGC núm. 1758, de 16.6.1993), per tal d’adaptar l’execució del Programa a les reformes de l’atenció primària i de la salut pública operades mitjançant el Decret 104/1998, de 28 d’abril, pel qual es dicten les normes per impulsar la implantació progressiva del model de l’atenció primària de salut, el Decret 282/1999, de 13 d’octubre, sobre fixació de criteris per a la determinació dels recursos humans dels equips d’atenció primària, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de la Salut i la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
 
Així mateix, s’està potenciant la millora i reordenació de les activitats preventives i de promoció de la salut que des de les Àrees Bàsiques de Salut s’han de realitzar a les escoles dins del seu àmbit territorial, fita per la qual s’estan ordenant i integrant totes les activitats de prevenció de la malaltia i promoció de la salut que fins ara constituïen el Programa de Salut Escolar i el Programa de Salut i Escola, que passaran a constituir una única línia d’actuació de salut comunitària amb la finalitat de millorar la salut infantil i dels adolescents de Catalunya, i que des dels Centres d’Atenció Primària es prestarà als centres escolars, configurant un únic programa que abastarà tots els aspectes preventius i de promoció de la salut provinents dels dos programes precedents esmentats (exàmens de salut, vacunacions, activitats d’educació per la salut, consulta oberta, i assessorament al centre escolar que realitzarà l’Equip d’Atenció Primària referent per als centres escolars del seu àmbit territorial), adaptats a cada grup d’edat dels alumnes en totes les etapes escolars, tenint en compte la necessària coordinació i col·laboració amb les institucions i organitzacions territorials així com amb les entitats locals implicades. 
 
Mentre no es recullin en la nova normativa els canvis esmentats, i en la mesura que l’execució del Programa de Salut Escolar hagi estat assumida pels equips d’atenció primària del territori, els ajuntaments que no efectuïn els exàmens de salut i l’administració de vacunes amb personal propi o personal sanitari contractat a tal efecte no hauran de portar a terme cap de les tasques relacionades amb l’execució del programa que es recullen en l’esmentat Decret 155/1993, ni hauran de presentar la certificació d’activitats i la butlleta estadística corresponent al curs 2015-2016 a què fa referència l’article 15 del Decret 155/1993, d’1 de juny.
 
Atès l’anterior, enguany, per a la percepció de les contraprestacions per l’execució del Programa de salut escolar durant el curs escolar 2015-2016, els ajuntaments que ho sol·licitin han de tenir en compte les següents Instruccions:
  1. Mentre no entri en vigor el Projecte de decret pel qual s’actualitza el Programa de salut escolar i es deroga el Decret 155/1993, d’1 de juny (la previsió es que entri en vigor el primer trimestre del 2017), únicament poden sol·licitar la contraprestació econòmica prevista a l’article 13 del Decret 155/1993, els ajuntaments que hagin executat el Programa de salut escolar amb personal propi o personal sanitari contractat a l’efecte. 
  2. Així mateix, i pel que fa a la partida del 5% destinada a cobrir les despeses administratives, només s’aplicarà quan els exàmens de salut i l’administració de vacunes s’hagi efectuat amb personal propi o personal sanitari contractat  a l’efecte per l’Ajuntament. 
  3. Fora dels supòsits anteriors, no es podrà sol·licitar la contraprestació per l’execució del Programa de salut escolar, llevat que concorri una raó excepcional, degudament motivada, que faci necessari valorar l’oportunitat de fer efectiva la contraprestació esmentada.
  4. L’import de la contraprestació econòmica per a l’execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 2015-2016, serà el que es preveu en l’Ordre SLT/80/2015, de 7 d’abril, per la qual es fixa l'import de la contraprestació econòmica per a l'execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 2014-2015 (DOGC, núm. 6853, de 17.4.2015).
  5. Per tal de fer efectiva la contraprestació cal lliurar la següent documentació:
Certificació d’activitats del curs acadèmic 2015-2016, conjuntament amb les fitxes relatives als centres docents i als alumnes dels què es recullen les dades, d’acord amb els models normalitzats que es poden descarregar de la seu corporativa del Departament de Salut a l’enllaç següent:
 
 
La certificació d’activitats esmentada ha d’estar degudament complimentada, amb la data, les signatures i segells corresponents i sense esmenes afegides. 
 
La documentació s’ha de lliurar al final del curs escolar i sempre abans del 31 de juliol de 2016.